Актуална информация за състоянието на водните обекти в страната към 16 часа на 14 март 2016 г.

14.03.2016г.

Състояние на комплексните и значими язовири

Към 15 часа няма данни за възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях.

Язовири с процент на запълване над 90%:

·   язовир „Цанков камък” – обем – 99,877 млн.м3, свободен обем – 11,023млн.м3. Общ приток 16,733 м3/сек, като чрез работа на ВЕЦ се освобождават 32,972 м3/сек

·   язовир „Александър Стамболийски” обем – 197,214 млн.м3, свободен обем – 8,386млн.м3. Общ приток 56,197 м3/сек, като се освобождават 42,468 м3/сек

·   язовир „Ясна поляна” – обем – 29,596 млн.м3, свободен обем – 2,724 млн.м3.

·   язовир „Пчелина“ – прелива целогодишно – без проблеми.

·   язовир „Камчия“ – обем – 233,550 млн.м3 – без проблеми

·   язовир „Йовковци” – обем – 92,179 млн.м3– без проблеми

·   язовир „Боровица“ – обем -27,300 – без проблеми

·   язовир „Среченска бара“ – обем -15,500 – без проблеми

Наличният завирен обем в язовирите според основното им предназначение е както следва:

·   питейно-битово водоснабдяване – 84,5% от общия обем

·   напояване – 66,5% от общия обем

·   енергетика – 79,2% от общия обем

Състояние на реките и общинските язовири - към 15 ч.

Дунавски район

По поречие Огоста и западно от Огоста:

Яз.”Мраморчица”, в землището на с. Мраморен, общ. Враца, прелива през преливника. Язовирът е с отворен основен изпускател. Водата свободно се оттича по отводняващо дере . Към момента няма сигнали за причинени щети на населени места и земеделски земи.

Река Скът при с. Нивянин, общ. Борован и при гр.Мизия, общ.Мизия, обл. Враца вследствие на падналите валежи и формиралия се повърхностен отток е с повишено водно ниво и протича в речното си легло. Организирано е постоянно наблюдение. Към момента при с. Нивянин се наблюдава тенденция към задържане на водното ниво в реката.

Залята е вододайната зона на гр. Мизия в местността „Герена”. Спряно е водоснабдяването към града.

Яз.  „Рогозен 1” в землището на с. Рогозен и яз. „Бързина” в землището на с. Бързина, общ. Хайредин, обл. Враца преливат през преливниците си. Водните обеми се отвеждат безпроблемно по отводящите им дерета. Организирано е постоянно наблюдение.

Яз. „Козловец” и яз. „Слатина” в землището на общ. Медковец,  яз. „Козловец“ в землището на общ. Якимово, обл. Монтана и яз. „Братковец“ в землището на с. Борован, общ. Борован, обл. Враца и яз. ”Езерска падина” в землището на с.Малорад, общ. Борован, обл. Враца преливат през преливниците си. Язовирите са с отворени основни изпускатели, яз.”Езерска падина” е със отворен сифонен преливник . Яз. „Жарковец“ в землището на общ. Борован, обл. Враца прелива през преливника и е с неработещ основен изпускател. Водните обеми след язовирните стени се отвеждат безпроблемно по отводящите им дерета. Организирано е постоянно наблюдение.

По пътя Монтана – Берковица са залети 2  временни пътни варианти, изградени в коритото на р. Бързия, поради извършване на ремонтни работи на мостовете.

Река Огоста при с.Хайредин е повишила значително нивото си. Залети са дворни места, общинска мера и земеделски земи.

По поречие р.Нишава

В землището на с Владисовци, общ. Драгоман р. Габърска е излязла от коритото си. Залят е моста на пътя  с.Владисовци – мах. Банята. Наводнени са земеделски земи.

През изминалото денонощие за останалите реки на територията на Басейнова дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен (БДДР - Плевен) се наблюдават повишени водни нива, вследствие на повърхностен отток от водосборните им области. Речните течения протичат в легла на реките. По данни на оперативните дежурни в областните, общинските администрации и дежурните на РД “ПБЗН” няма получени сигнали за критични водни  нива и аварийни ситуации от речни течения.

Няма получени сигнали за възникнали критични ситуации по  язовирни стени на територията на БДДР - Плевен. Язовирите, които са определени  в предаварийно състояние са под постоянно наблюдение. Водните нива на реките не създават опасност от наводнение към момента.

Река Дунав

Към  14:30 часа  по данни на оперативните дежурни в крайдунавските областни, общински администрации, дежурните на РД “ПБЗН“ и ”Напоителни системи” ЕАД се наблюдава повишение на водните нива на р. Дунав и на реките, вливащи се в нея, на територията на БДДР – Плевен. Водните течения остават в речните легла. Отводнителните помпени станции, стопанисвани от крайдунавските клонове на ”Напоителни системи”ЕАД са в работен режим. Водното ниво в коригираните реки не застрашава стабилитета на бермите и дигите, изградени по поречията им.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.