Актуална информация за състоянието на водните обекти в страната към 8 часа на 13 март 2016 г.

13.03.2016г.

Състояние на комплексните и значими язовири

Към 8 ч. на 13 март 2016 г. няма данни за възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях.

Язовири с процент на запълване над 90% (информацията е към 15 ч. на 12.03.2016 г.):

·  язовир „Цанков камък” – обем – 100,639 млн.м3, свободен обем – 10,261млн.м3. Общ приток 16,562 м3/сек, като чрез работа на ВЕЦ се освобождават 16,163 м3/сек

· язовир „Александър Стамболийски” обем – 197,106 млн.м3, свободен обем – 8,494млн.м3. Общ приток 24,470 м3/сек, като се освобождават 29,597 м3/сек

·   язовир „Пчелина“ – прелива целогодишно – без проблеми.

·   язовир „Камчия“ – обем – 231,935 млн.м3, свободен обем –1,615 млн.м3.

·   язовир „Ясна поляна” – обем – 29,596 млн.м3, свободен обем – 2,724 млн.м3.

·   язовир „Йовковци” – обем – 91,149 млн.м3, свободен обем – 1,030млн.м3.

·   язовир „Боровица“ – обем -27,300 млн.м3– без проблеми

·   язовир „Среченска бара“ – обем -15,500 млн.м3– без проблеми

Наличният завирен обем в язовирите според основното им предназначение е както следва:

·   питейно-битово водоснабдяване – 84,8% от общия обем

·   напояване – 65,1% от общия обем

·   енергетика – 78,7% от общия обем

Състояние на реките и общинските язовири

Дунавски район

По поречие Огоста и западно от Огоста:

Река Скът при с. Нивянин, общ. Борован, обл. Враца вследствие на падналите валежи и формиралия се повърхностен отток е с повишено водно ниво и протича в речното си легло. Организирано е постоянно наблюдение. Към момента се наблюдава тенденция към понижение на водното ниво в реката.

Яз. ”Рогозен 1” в землището на с. Рогозен и яз. „Бързина” в землището на с. Бързина, общ. Хайредин, обл. Враца преливат през преливниците си. Водните обеми се отвеждат безпроблемно по отводящите им дерета. Организирано е постоянно наблюдение.

Яз. ”Козловец” и яз. „Слатина” в землището на общ. Медковец; яз. „Валога“ в землището на с. Гаганица, общ. Берковица;  яз. „Козловец“ в землището на общ. Якимово, обл. Монтана и яз. „Братковец“ в землището на с. Борован, общ. Борован, обл. Враца преливат през преливниците си. Язовирите са с отворени основни изпускатели. Яз. „Жарковец“ в землището на общ. Борован, обл. Враца прелива през преливника и е с неработещ основен изпускател. Водните обеми след язовирните стени се отвеждат безпроблемно по отводящите им дерета. Организирано е постоянно наблюдение.

През изминалото денонощие за останалите реки на територията на Басейнова дирекция „Дунавски район“ се наблюдават повишени водни нива, вследствие на повърхностен отток от водосборните им области. Речните течения протичат в речните легла.

По данни на оперативните дежурни в областните, общинските администрации и дежурните на МВР - Главна Дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” няма  сигнали за критични водни  нива и аварийни ситуации от речни течения.

Няма получени сигнали за възникнали критични ситуации, свързани с вредното въздействие на водите по останалите язовирни стени на язовирите на територията на БД “Дунавски район“ - Плевен. Язовирите, които са определени в предаварийно състояние са под постоянно наблюдение. Водните нива на реките не създават опасност от наводнение към момента.

Река Дунав

Към  7:30 ч на 13 мартпо данни на оперативните дежурни в крайдунавските областни, общински администрации, дежурните на МВР- Главна Дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” и ”Напоителни системи” ЕАД се наблюдава повишение на водните нива на р. Дунав и на реките, вливащи се в нея, на територията на БД “Дунавски район“ – Плевен. Водните течения остават в речните легла. Отводнителните помпени станции, стопанисвани от крайдунавските клонове на ”Напоителни системи” ЕАД са в работен режим. Водното ниво в коригираните реки не застрашава стабилитета на бермите и дигите, изградени по поречията им.

Подробна информация за страната можете да намерите тук