Актуална информация за състоянието на водните обекти в страната към 8 часа на 15 март 2016 г.

15.03.2016г.


 

Състояние на комплексните и значими язовири

Към 8 ч. на 15 март няма данни за възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях.

Язовири с процент на запълване над 90% (информацията е към 14.03.2016 г.):

·         язовир „Цанков камък” – обем – 99,877 млн.м3, свободен обем – 11,023млн.м3. Общ приток 16,733 м3/сек, като чрез работа на ВЕЦ се освобождават 32,972 м3/сек

·         язовир „Александър Стамболийски” обем – 197,214 млн.м3, свободен обем – 8,386млн.м3. Общ приток 56,197 м3/сек, като се освобождават 42,468 м3/сек

·         язовир „Ясна поляна” – обем – 29,596 млн.м3, свободен обем – 2,724 млн.м3.

·         язовир „Пчелина“ – прелива целогодишно – без проблеми.

·         язовир „Камчия“ – обем – 233,550 млн.м3 – без проблеми

·         язовир „Йовковци” – обем – 92,179 млн.м3– без проблеми

·         язовир „Боровица“ – обем -27,300 – без проблеми

·         язовир „Среченска бара“ – обем -15,500 – без проблеми

Състояние на реките и общинските язовири

Дунавски  район

По поречие Огоста и западно от Огоста:

Яз.”Мраморчица”, в землището на с. Мраморен, общ. Враца, обл. Враца  прелива през преливника. Язовирът е с отворен основен изпускател. Водата свободно се оттича по отводящото дере. Няма постъпили сигнали за причинени щети на населени места и земеделски земи.

Река Скът при с. Нивянин, общ. Борован и при гр. Мизия, общ. Мизия, обл. Враца, вследствие на падналите валежи и формиралия се повърхностен отток,  е с повишено водно ниво. Реката протича в леглото си.  Организирано е постоянно наблюдение. Към момента при с. Нивянин и при гр. Мизия се наблюдава тенденция към понижаване на водното ниво на реката. Спряно е водоснабдяването към гр. Мизия заради залята вододайната зона в местността ”Герена”.

Яз. ”Рогозен 1” в землището на с. Рогозен и яз. „Бързина” в землището на с. Бързина, общ. Хайредин, обл. Враца преливат през преливниците си. Водните обеми се отвеждат безпроблемно по отводящите им дерета. Организирано е постоянно наблюдение.

Яз. ”Козловец” и яз. „Слатина” в землището на общ. Медковец, яз. “Козловец“ в землището на общ. Якимово, обл. Монтана и яз. „Братковец“ в землището на с. Борован, общ. Борован, обл. Враца и яз. ”Езерска падина” в землището на с.Малорад, общ. Борован, обл. Враца преливат през преливниците си. Язовирите са с отворени основни изпускатели. Яз. ”Езерска падина” е с отворен сифонен преливник . Яз. „Жарковец“ в землището на общ. Борован, обл. Враца прелива през преливника и е с неработещ основен изпускател. Водните обеми след язовирните стени се отвеждат безпроблемно по отводящите им дерета. Организирано е постоянно наблюдение.

По пътя Монтана – Берковица са залети 2 временни пътни варианти, изградени в коритото на р. Бързия, поради извършване на ремонтни работи на мостовете.

Река Огоста при с. Хайредин е с повишено водно ниво. Към момента се наблюдава тенденция към понижаване на водното ниво. Залети са дворни места, общинска мера и замеделски земи.

По поречие р.Нишава

В землището на с. Владисовци, общ. Драгоман р. Габърска е излязла от коритото си. Мост на пътя с.Владисовци – мах. Банята е залят, наводнени са и земеделски земи.

През изминалото денонощие за останалите реки на територията на Басейнова дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен (БДДР - Плевен) се наблюдават повишени водни нива, вследствие на повърхностен отток от водосборните им области, като речните течения протичат в речните легла. По данни на оперативните дежурни в областните, общинските администрации и дежурните на РД “ПБЗН” няма получени сигнали за критични водни  нива и аварийни ситуации от речни течения. Няма  и получени сигнали за възникнали критични ситуации, свързани с вредното въздействие на водите по останалите язовирни стени на язовирите на територията на БДДР - Плевен. Язовирите, които са определени  в предаварийно състояние са под постоянно наблюдение. Водните нива на реките не създават опасност от наводнение към момента.

Река Дунав

Към 7:30 ч. по данни на оперативните дежурни в крайдунавските областни, общински администрации, дежурните на РД “ПБЗН“ и ”Напоителни системи” ЕАД се наблюдава повишение на водните нива на река Дунав и на реките, вливащи се в Дунав, на територията на БДДР – Плевен. Водните течения остават в речните легла. Отводнителните помпени станции, стопанисвани от крайдунавските клонове на ”Напоителни системи”ЕАД са в работен режим. Водното ниво в коригираните реки не застрашава стабилитета на бермите и дигите, изградени по поречията им.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.