БДДР и РИОСВ – София провериха почистването на река Искър край Герман

18.05.2021г.

Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) и Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – София извършиха проверки във връзка със сигнали за унищожаването на естественото състояние на бреговете и леглото на река Искър в горния край на село Герман и сеч на крайбрежната й гора.  

При проверките е установено, че по десния бряг на река Искър е насипан инертен материал, около 7-8 м извън речното корито са паркирани 3 бр. верижни багери, а по двата бряга на реката има следи от изрязани дървета и храстовидна растителност. В момента на проверките тежката механизация не е работила и не са извършвани дейности по бреговете и леглото на река Искър. На място е поставена информационна табела за обект: проект за „Почистване на речното корито на река Искър, в участъка от края на 500 метровия участък под язовирната стена на яз. „Панчарево“ - до началото на корекцията при Летище София“.  

В БДДР няма постъпило уведомление за извършваните дейности, съгласно изискванията на чл. 58, ал. 1, т. 4 от Закона за водите.

БДДР даде предписание на кмета на Столична община да се преустанови дейността по почистване на речното корито на река Искър, в участъка от края на 500 метровия участък под язовирната стена на яз. „Панчарево“ - до началото на корекцията при Летище София, докато не бъдат изпълнени законовите изисквания.