БДДР и РИОСВ – Велико Търново провериха сигнал за умряла риба в река Росица

18.12.2019г.


Експерти от Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) и Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Велико Търново извършиха съвместна проверка по сигнал за умряла риба в района на село Горна Росица. Сигналът е подаден от еколога на Община Севлиево и в него се посочва, че от изравнителя на ВЕЦ „Батошево“ се изпуска кал и тиня, а поради маловодието в река Росица замътняването е достигнало до село Горна Росица. Жители на населеното място са съобщили за наличие на умряла риба в реката.

При извършения оглед не е установено наличие на умряла риба. Констатирано е, че ВЕЦ „Батошево 2“ не работи от 20 август тази година. В момента се извършва авариен ремонт на спирателен кран, подаващ вода от дневния изравнител към ВЕЦ-а. Демонтиран е старият кран и водите, за да не постъпват към ВЕЦ-а, са оставени свободно да се изтичат през байпасна връзка в преливника на изравнителя. При това свободно изтичане на водата се е получило увличане на част от дънните утайки.

От Регионалната лаборатория – Велико Търново към Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) са взети водни проби. Стойностите на експресно измерените на място показатели рН, разтворен кислород и електропроводимост не са показали отклонение от нормите.