БДДР контролира изпълнението на дадени на община Тетевен предписания за почистване на река Бели Вит

26.10.2016г.

Басейнова дирекция „Дунавски район“ извършва последващ контрол за изпълнението на дадени на община Тетевен предписания за почистване на река Бели Вит в урбанизираната територия на града. Предписанията са дадени след няколко проверки по текущ контрол за подобряване на проводимостта на речното корито. При проверките е констатирано, че Общината изпълнява част от предписанията. Почистени са храсти и единични дървета. До края на ноември Общината следва да уведоми БДДР за извършените дейности и по останалите предписания.

След изтичане на дадения срок за изпълнение - 28.11.2016 г., експертите на БДДР – Плевен ще извършат последващ контрол, съобразно изискванията на Закона за водите по изпълнение на предписанието. При констатиране на нарушение на разпоредбите на Закона за водите, ще се предприемат административно-наказателни мерки спрямо отговорните лица.

БДДР стриктно следи как се изпълняват дейностите за подобряване на проводимостта на речните корита.

Гореизложените факти са посочени и в отговор по постъпил през тази седмица сигнал от граждани за непочистено речно корито на река Бели Вит в град Тетевен.