БДДР не изготвя доклади за оценка на въздействието върху околната среда

10.09.2015г.

 

Във връзка с публикации, в които е посочено, че експерти от Басейнова дирекция – Плевен са изготвили доклад по ОВОС за депото на Самоков, според който е заличена река Искър и във връзка с опита за уронване престижа на институцията, Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) уточнява следното
·  Съгласно чл. 94 от Закона за опазване на околната среда Басейновите дирекции не са компетентен орган за издаване на решения по оценка на въздействието върху околната среда.
·  Експертите от басейнова дирекция не изготвят доклад за оценка на въздействието върху околната среда. Правилата за изготвянето на доклади за оценка на въздействието върху околната среда са разписани изрично в Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС). Съгласно чл. 11 от Наредбата за ОВОС, докладът за ОВОС се изготвя от колектив от експерти със съответен ръководител, а експертите от колектива отговарят за пълнотата, достоверността и обективността на разработените от тях раздели на доклада за ОВОС и на даденото от тях заключение.
· Басейнова дирекция се произнася съобразно компетенциите си относно инвестиционни предложения, които са свързани с водовземане от повърхностни или подземни води, заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти или в съоръжения, които могат да създадат опасност от замърсяване на подземните води, или са пряко свързани с водовземане и/или ползване на воден обект по смисъла на Закона за водите (чл. 4а от Наредбата за ОВОС). Когато за дадено инвестиционно предложение, свързано с водовземане и/или ползване на воден обект и по преценка на компетентния орган е необходимо разработване на доклад за ОВОС, басейнова дирекция участва в процеса на консултациите по определяне на обхвата, съдържанието и формата на доклада за ОВОС и по оценка качеството на доклада.
В този смисъл твърдения, че „Разрешителното за строеж на депото е издадено на база документ с невярно съдържание. Документът с невярно съдържание е докладът за Оценката за въздействието върху околната среда (ОВОС), изготвен от експертите на Басейнова дирекция Плевен.” не отговаря на истината.
·    С писмо изх. № 3125/23.07.2010 г. до Ангел Николов, кмет на община Самоков и Председател на РС за УО на общини Костенец, Долна баня, Ихтиман и Самоков, БДДР се е произнесла със становище във връзка с провеждане на консултации по чл. 95, ал. 3 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4 и чл. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за обект „Изграждане на регионално депо за отпадъци в ПИ 65231.915.100 с обща площ 327024 m2 в землището на гр. Самоков”.
В т. 2 на писмото е изразено становище относно местоположението на имота, предвиден за реализация на инвестиционното предложение спрямо повърхностни и подземни водни тела, като е записано, че „Инвестиционното предложение попада в повърхностно водно тяло (ВТ) категория река, със следните характеристики: код BG1IS789R004, име Палакария ISRWB04 и дължина 61,941 km (в землището на гр. Самоков); състоянието на ВТ е умерено екологично и добро химично състояние и е чувствителна зона. В екологичното състояние компонентите са: БИ - умерен, физико-химично състояние – добро и специфични вещества – добро. Поставената цел за опазване на ВТ в Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) е „Предотвратяване влошаването на екологичното състояние и постигане на добро, запазване и подобряване на доброто химично състояние до 2015 г.”. Част от ВТ BG1IS789R004 е р. Гречки дол, приток на р. Искър.”
Съгласно Допълнителните разпоредби на Закона за водите: 

"воден обект" е постоянно или временно съсредоточаване на води със съответни граници, обем и воден режим в земните недра и в естествено или изкуствено създадени форми на релефа заедно с принадлежащите към тях земи; 

"водно тяло" е самостоятелна и значима част от повърхностните или подземните води  
 "повърхностно водно тяло" е отделен и значим елемент от повърхностните води, като езеро, водоем, поток, река или канал, част от поток, река или канал, преходни води или пространство от крайбрежните води. 
В този смисъл следва да се има предвид, че понятието воден обект, какъвто например е р. Искър или р. Палакария, е различно от понятието водно тяло. Водните тела се явяват най-малката единица за управление в районите за басейново управление на водите. Всяко водно тяло се определя със съответни характеристики, като уникален номер (код), име и описание за географското му местоположение. 
В съответствие с изискванията на Закона за водите в Дунавския район за басейново управление са определени две категории повърхностни води – „реки” и „езера”.
Водни тела от категория реки са определени върху речни течения (реки) с водосборна площ по-голяма от 10 км2. На дадено речно течение/река са определени едно или повече водни тела в зависимост от размера на реката и от типа на водите. Съгласно Плана за управление на речните басейни в Дунавски район 2010-2015 (ПУРБ) в поречието на р. Искър са определени 24 водни тела категория „река” и 7 водни тела, категория „езеро”.
Списък на повърхностните водни тела категория реки са представени в Приложение 1.2.4.1 от ПУРБ. Документа е публичен и е наличен на интернет страницата на БДДР. Водното тяло с име „Палакария ISRWB04” и код BG1IS789R004 обхваща „р. Искър от гр. Самоков до вливане в яз. Искър и р. Палакария„ и е с обща дължина 61,941 км.
Във връзка с гореизложеното, невярно се явява твърдението, че „В доклада обаче пише, че най-близката река е Палакария, която отстои на 20 км., но самата Искър е "пропусната". В становището си БДДР не е „пропуснала” р. Искър, а се е произнесла относно местоположението на инвестиционното предложение спрямо определеното повърхностно водно тяло.