БДДР организира срещи със заинтересованите страни в рамките на обществените консултации по проекта на ПУРБ 2016 – 2021 г.

14.05.2016г.

 

Басейнова дирекция „Дунавски район“ организира поредица от срещи със заинтересованите страни в рамките на провежданите в момента обществени консултации по Проект на актуализиран План за управление на речните басейни в Дунавски район за басейново управление, обхващащ периода 2016 – 2021 г.

Предвид големия териториален обхват, срещите се организират на териториален принцип. Първата среща ще бъде в Плевен, зала „Плевен“, на 16 май. Следващата е на 18 май и ще се проведе в зала „Свети Георги“ в сградата на Областна администрация Русе. На 20 май ще е срещата в София – в сградата на Изпълнителна агенция по околна среда.

Всяка среща ще бъде от два модула. За участие в първия са поканени представители на значими водоползватели и на НПО, в сферата на опазване на околната среда. Вторият модул е с представители на фермери, регионалните структури към МЗХ и други институции.

За участие са поканени областни управители, НПО, представители на местната власт, държавни администрации, обществени организации, представители на бизнеса, фермери и други заинтересовани страни. Всички срещи са отворени за всички заинтересовани страни.

Регистрацията за първи модул за всички срещи започва в 10:00 часа, а за втори – 14:00.

 

Басейнова дирекция „Дунавски район“ публикува на 1.12.2015 г., в изпълнение на чл.168б и чл.168в от Закона за водите, Проект на актуализиран План за управление на речните басейни в Дунавски район за басейново управление, обхващащ периода 2016 – 2021 г.

Плановете за управление имат за цел устойчиво ползване на водните ресурси. Основен елемент в Плана за управление са Програмите от мерки, насочени към предотвратяване влошаването и постигане на добро количествено и качествено състояние  на водите. Съществена част от този процес е активното участие на всички заинтересовани страни и обществеността. Целта на обществените консултации е да съберат повече мнения и становища, чрез които да се подпомогне изготвяне на реалистичен и приложим финален вариант на План за управление на речните басейни в Дунавски район за басейново управление.

Проектът на ПУРБ 2016 – 2021 г. е публикуван на интернет страницата на Басейнова дирекция „Дунавски район“ - www.bd-dunav.org, на интернет страницата на Министерството на околната среда и водите - www.moew.government.bg и е на разположение за обсъждане от заинтересованите страни за срок от шест месеца - до 1.06.2016 г.