БДДР организира срещи със заинтересованите страни в рамките на обществените консултации по проекта на ПУРН 2016 – 2021 г.

03.10.2016г.

 

Басейнова дирекция „Дунавски район“ организира поредица от срещи със заинтересованите страни в рамките на провежданите в момента обществени консултации по Проект на План за управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление, обхващащ периода 2016 – 2021 г.  

Предвид големия териториален обхват на БДДР, срещите ще се проведат на териториален принцип, съобразно основните поречия. Първата среща ще бъде в Плевен, зала „Плевен“, на 4 октомври. Следващата е на 7 октомври и ще се проведе в София – в сградата на Изпълнителна агенция по околна среда. На 10 октомври ще е срещата в Русе -  в зала „Свети Георги“ в сградата на Областна администрация Русе. Регистрацията за срещите започва в 10:00 часа.

За участие са поканени областни управители, НПО, представители на местната власт, държавни администрации, обществени организации, представители на бизнеса и други заинтересовани страни. Срещите са отворени за всички заинтересовани страни.

ПУРН е нов инструмент за намаляване на риска от наводнения и чрез него се прилага подход към дългосрочно планиране на мерките за намаляване на риска от наводнения и неблагоприятните последици по отношение на човешкото здраве, стопанска дейност, околната среда и културното наследство. Една от целите на ПУРН е да се анализират причините за възникване на наводненията, да се предвидят потенциалните негативни последици от тяхното настъпване и да се определят подходящи мерки за намаляване на риска в застрашените райони.

Разпоредбите на Европейска Директива за наводненията и Закона за водите изискват разработването на ПУРН да се осъществи при активно участие на всички заинтересовани страни. Чрез срещите със заинтересованите страни БДДР цели да събере повече мнения и становища, чрез които да се подпомогне изготвяне на реалистичен и приложим ПУРН в Дунавски район.

Проектът на ПУРН е публикуван на  страниците на Басейнова дирекция „Дунавски район“ www.bd-dunav.org и на Министерството на околната среда и водите - www.moew.government.bg. На разположение е за обсъждане до 30.10.2016 г.

Разработването на ПУРН и карти на заплахата и риска от наводнения са част от изпълнението на проект „Разработване на планове за управление на риска от наводнения“, изпълняван от Басейнова дирекция „Дунавски район“, финансиран по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO005/12/1.20/02/29 по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г."