БДДР проведе първа среща в рамките на обществените консултации по проекта на ПУРБ 2016-2021 г.

07.01.2016г.

 

Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) проведе първа среща в рамките на обществените консултации по проекта на Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район за периода 2016-2021 г. В нея участваха студенти по специалността „Екология и опазване на околната среда“ на Лесотехническия университет в София. Младежите бяха запознати с нормативната рамка на национално и европейско ниво в областта на управлението на водите. Беше обяснено какво представлява Планът за управление на речните басейни – същност, съдържание, изисквания, изпълнение на първия план и процеса на актуализация. В детайли беше представен проектът на Плана за управление на речния басейн в Дунавски район за периода 2016-2021 г. 

С тази инициатива БДДР постави началото на поредица от срещи в рамките на обществените консултации по публикувания на 1 декември 2015 г. проект на актуализиран План за управление на речните басейни в Дунавски район за басейново управление, обхващащ периода 2016-2021 г.

До 1 юни т. г. ще се приемат становища, препоръки и предложения, свързани с проекта на План за управление на речните басейни в Дунавски район за периода 2016-2021 г.  

 

Галерия