БДДР провери комплекс в село Геша

02.11.2016г.

Басейнова дирекция „Дунавски район“ провери комплекс за селски туризъм в село Геша, община Дряново,  за спазване на разпоредбите на Закона за водите.

Проверката е установила, че срокът на разрешителното за ползване на воден обект с цел заустване на отпадъчни води е изтекъл.  Констатирано е, че в момента комплексът не работи и няма изтичане на води (заустване) към намиращото се в близост дере. Комплексът не извършва водовземане от подземни води с цел напояване, за което има издадено разрешително от БДДР. Поливането на тревните площи се осъществява от водоснабдителната мрежа на селото. За констатираното неизпълнение на условия по разрешителното за водовземане, БДДР – Плевен ще предприеме необходимите законови действия. Дадено е предписание да не се извършва заустване без наличие на разрешително за заустване по Закона за водите.

Басейновата дирекция ще извърши последващ контрол за изпълнение на даденото предписание.