БДДР публикува Проект на актуализиран План за управление на речните басейни в Дунавски район за басейново управление

01.12.2015г.

Басейнова дирекция „Дунавски район“ обявява, че съгласно чл.168б и чл.168в от Закона за водите, публикува Проект на актуализиран План за управление на речните басейни в Дунавски район за басейново управление, обхващащ периода 2016 – 2021 г. 

Плановете за управление имат за цел устойчиво ползване на водните ресурси. Основен елемент в Плана за управление са Програмите от мерки, насочени към предотвратяване влошаването и постигане на добро количествено и качествено състояние  на водите. Съгласно изискванията на чл. 159 от Закона за водите, плановете за управление на речните басейни се преразглеждат и актуализират на всеки 6 години. Съществена част от този процес е активното участие на всички заинтересовани страни и обществеността. Целта на обществените консултации е да съберат повече мнения и становища, чрез които да се подпомогне изготвяне на реалистичен и приложим финален вариант на План за управление на речните басейни в Дунавски район за басейново управление.  

Документът е достъпен на интернет страницата на Басейнова дирекция „Дунавски район“ - www.bd-dunav.org, на интернет страницата на Министерството на околната среда и водите - www.moew.government.bg и е на разположение за обсъждане от заинтересованите страни за срок от шест месеца (до 01.06.2016 г.).