БДДР ще санкционира предприятие в Свищов за работа без действащи разрешителни

28.10.2016г.

Експерти от Басейнова дирекция „Дунавски район“ - Плевен и РИОСВ - Велико Търново извършиха проверка по сигнал в предприятие от хранително-вкусовата промишленост в Свищов. При проверката е установено, че е изтекъл срокът на действие на двете разрешителни на дружеството по Закона за водите. Едното е за водовземане от подземни води и едно - за заустване на пречистени отпадъчни води.

Дадено е предписание да не се водовзема и зауства до издаването на нови разрешителни. Поставена е пломба, за да не се извършва водовземане от подземни води. Снети са показанията на водомерите, за да се проследи дали се изпълняват дадените предписания. На управителя на дружеството ще се състави акт за установяване на административно нарушение за неизпълнение на условие в разрешителните.

БДДР ще извърши последващ контрол за изпълнение на дадените предписания.