БДДР стартира дейности по трансграничен проект за намаляване на риска от наводнения чрез възстановяване на заливни равнини по река Дунав и притоците й

28.09.2018г.

Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е българският партньор по проект „Намаляване на риска от наводнения чрез възстановяване на заливни равнини по р. Дунав и притоците й“ / Reducing the flood risk through floodplain restoration along the Danube River and tributaries (DANUBE FLOODPLAIN).

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Програма за транснационално сътрудничество „Дунав 2014-2020“ и се осъществява от 18 партньори и 4 асоциирани стратегически партньори от десет държави от Дунавския речен басейн (Австрия, България, Хърватска, Чехия, Германия, Унгария, Словакия, Словения, Румъния и Сърбия).

Основната цел на проекта е подобряване на трансграничнната координация при управление на водите, както и проучване на възможностите и разработване на обща методология за намаляване на риска от наводнения чрез използване на алтернативни неструктурни мерки за възстановяване на заливни зони, като едновременно с това се повишават и ползите за опазването на биоразнообразието.

Подробна информация можете да намерите в раздел „Проекти и програми“/Проект Danube Floodplain.