БДДР започва консултации в процеса на разработване на Плана за управление на риска от наводнения

14.10.2015г.

Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) започва консултации в процеса на разработване на Плана за управление на риска от наводнения (ПУРН) в Дунавски район за басейново управление. На 13 октомври, в сградата на Общинската администрация във Велико Търново, се проведе първата от поредицата срещи със заинтересованите страни, като част от тези консултации.

Целта на ПУРН е да се анализират причините за възникване на наводненията, да се предвидят потенциалните негативни последици от тяхното настъпване и да се определят подходящи мерки за намаляване на риска в застрашените райони. Разпоредбите на Европейска Директива за наводненията и Закона за водите изискват разработването на ПУРН да се осъществи при активно участие на всички заинтересовани страни. Чрез обществените консултации на този етап БДДР цели да събере повече мнения и становища, чрез които да се подпомогне изготвяне на реалистичен и приложим ПУРН.

Срещите с представители на различни обществени групи са една от формите на консултациите. По време на тези срещи ще се обсъдят източниците на наводнения и потенциалните рискове в отделните райони, както и целите и приоритетите при управлението на тези рискове. Целта е чрез обсъжданията да се чуят различни гледни точки и в резултат да се формулират подходящи приоритети и цели на всички нива на управление на риска от наводнения, както и подходящи, приложими и ефективни мерки в ПУРН.

В рамките на обществените консултации БДДР ще използва различни подходи, целящи да се получи мнението на възможно най-широк кръг заинтересовани страни. Един от методите, чрез които ще се търси широкото обществено мнение, е публикуваната на интернет страницата на БДДР анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН. Резултатите от анкетата също  ще бъдат взети предвид при  формулиране на целите и планирането на мерките в ПУРН

Следващата среща със заинтересованите страни ще бъде на 14 октомври, сряда, в гр. Козлодуй.

Обществените консултации са част от дейностите във връзка с изпълнението на  проект „Разработване на планове за управление на риска от наводнения, изпълняван от Басейнова дирекция „Дунавски район“. Проектът е финансиран по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO005/12/1.20/02/29 по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г." и има за цел осигуряване на необходимата научнопрактическа подкрепа и подпомагане на Басейновите дирекции при изготвяне на планове за управление на риска от наводнения (ПУРН).

 

Галерия