БДУВДР – Плевен участва със специално експозе в дискусията за Дунавската стратегия

05.11.2012г.

 

Председателят на Народното събрание Цецка Цачева откри провелия се на 3 ноември в Плевен Обществен дебат на тема „Дунавската стратегия – възможност да градим регионите в Европа”. Г-жа Цачева посочи, че Дунавската стратегия е възможност, чрез която общините трябва да открият възможности за реализация на различни по мащаб и важност инициативи. Мария Габриел, евродепутат от ГЕРБ/ЕНП, в своето приветствие към участниците в дискусията представи накратко идеята и мисията на Дунавската стратегия. Лиляна Павлова, министър на регионалното развитие и благоустройство, посочи в своето приветствие, че местните инициативи трябва да бъдат добре планирани, структурирани, ефективни, а също така – да се търси партньорство и сътрудничество на различни нива.
Сред участниците в обществения дебат беше и Румен Пенков, директор на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен (БДУВДР - Плевен). Веселка Павлова, директор на дирекция „Планове и разрешителни” към Басейнова дирекция – Плевен представи пред участниците в срещата каква е ролята, която има Дунавската комисия, в гарантирането за качеството на водите на река Дунав.
 
Влиянието, което оказват всички дейности върху Дунав – питейно-битово водоснабдяване, земеделието, промишленост, туризъм, производство на енергия, корабоплаване и много други, налагат предприемането на координирани съвместни действия на всички държави в басейна на реката, целящи опазването й. Един от ключовите документи, деклариращи конкретни намерения в тази област, е Конвенцията за сътрудничество при опазването и устойчивото използване на река Дунав (Дунавска конвенция), ратифицирана от 14 страни, включително и от Българи, а в последствие и от ЕС. Основна цел на Конвенцията еустойчиво и равнопоставено управление на водите на река Дунав.
За изпълнение на поставените в Конвенцията цели е създадена Международна Комисия за опазване на река Дунав (МКОРД), в състава на която се включват 14 Дунавски страни, ратифицирали Конвенцията и ЕС. Част от основните задачи на МКОРД е прилагане изискванията на Рамковата Директива за водите и на Директивата за наводненията.
МКОРД е ясно идентифицирана като активен партньор и форум за отделните въпроси и цели на Дунавската стратегия, която от своя страна предвижда редица мерки, целящи намаляване замърсяването на водите.
Пряк израз на грижата и действията за опазване на водите на река Дунав и притоците й е Планът за управление на речните басейни в Дунавски район, чиято основната цел е достигане на добро състояние на водите в Дунавския басейн до 2015 година. В плана са посочени конкретни мерки и ограничения. С тяхното спазване се цели опазване на реките, езерата и подземните води. Планът съдържа конкретни дефиниции за възможностите за ползване на водите, начина на третиране на отпадъчните води, мерките, които трябва да предприеме всеки един бизнес, за да може да се постигне баланс между развитието на конкретната дейност и опазването на околната среда и в частност водите.
Друго направление в работата на МКОРД са дейностите, свързани с оценка и управление на риска от наводнения за намаляване на неблагоприятните последици върху човешкото здраве, околната среда, стопанската дейност и културното наследство. Тяхната основна цел е от една страна да се повиши сигурността на региона и да се ограничат последствията от настъпването на наводненията, а от друга страна - да се запазят екологичния статус и природните ресурси.

Галерия