Басейнова Дирекция за управление на водите в Дунавски район започва обществено обсъждане със заинтересованите страни на Проект на Предварителна оценка на риска от наводнения (ПОРН)

12.03.2012г.

 

Съгласно чл. 146р от закона за водите, Басейнова Дирекция за управление на водите в Дунавски район започва обществено обсъждане със заинтересованите страни на Проект на Предварителна оценка на риска от наводнения (ПОРН), който проект беше публикуван за обществен достъп в началото на месец февруари.
Предвид териториалния обхват на района за басейново управление, обсъждането предвижда цикъл от срещи при следния график:
13 март 2012 г. -от 10.30 ч. в гр. Плевен, ул.”Чаталджа” №60, ет.7, заседателна зала;
20 март 2012 г. - от 10.30 ч. в гр. Велико Търново в сградата на РИОСВ, ул. "Никола Габровски" № 68;
21 март 2012 г. - от 10.30 ч. в гр. Русе, пленарна зала, община Русе, пл. Свобода” № 6;
27 март 2012 г. - от 10.30 ч. в гр. Монтана, областна администрация, пл. "Жеравица" 1; 29 март 2012 г. - от 10.30 ч. в гр. София, в сградата на Изпълнителна агенция по околна среда, бул. "Цар Борис III" №136
За участие в обществените обсъждания са поканени представители на местната държавна и общинска власт – областни управители и кметове на общини, компетентни  органи по осъществяване на оперативна и постоянна защита от вредното въздействие на водите, неправителствени организации, представители на бизнеса.
Предварителната оценка е първата стъпка в процеса на управление на риска от наводнения съгласно европейската Директива за наводненията. Задачата на ПОРН е на база наличната информация да се оцени потенциалният риск от наводнения в района за басейново управление, като  послужи като основа за определяне на райони със значителен потенциален риск.
Основната цел на общественото обсъждане е да се направи преглед и оценка на резултатите съгласно проекта на ПОРН, като всички препоръки и допълнения на заинтересованите страни ще бъдат взети предвид при изготвяне на окончателния вариант.