Басейнова дирекция Дунавски район отчете напредък по проект „Разработване на планове за управление на риска от наводнения“

06.10.2015г.

   

На пресконференция, проведена на 05.10.2015 г. в гр. Плевен, директорът на Басейнова дирекция „Дунавски район” представи междинните резултати от изпълнението на проект Разработване на планове за управление на риска от наводнения“.

Проектът е финансиран по  Приоритетна ос 1 на Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г." и има за цел осигуряване на необходимата научно-практическа подкрепа и подпомагане на Басейновата дирекция при изготвяне на плана за управление на риска от наводнения.

Стойността на проекта е 11 716 204,30 лв. с ДДС, от които 9 372 963,44 лв. от Кохезионния фонд  на Европейския съюз и 2 343 240,86 лв. национално съфинансиране.

         Като резултат от изпълнението на дейностите до момента Басейнова дирекция „Дунавски район” е разработила предварителна оценка на риска от наводнения. Определени са райони със среден и висок риск от наводнения. Предприети са мерки за информиране на заинтересованите страни, включително изработена е интернет страница за представяне на резултатите.

 

В момента се разработва проект на плановия документ за управление на риска от наводнения, включително програма от мерки за намаляване на неблагоприятните последици от наводненията за човешкото здраве, околната среда, стопанската дейност и културното наследство. Документа ще бъде финализиран след провеждане на широк кръг от консултации с представителите на групите заинтересовани страни.

 

Повече информация за проекта: http://www.bd-dunav.org/content/proekti-i-programi/proekti/.