Басейнова дирекция „Дунавски район“ публикува проект на Актуализирана предварителна оценка на риска от наводнения

17.03.2021г.

                                                   -                                                      

 Басейнова дирекция „Дунавски район“ публикува проект на Актуализирана предварителна оценка на риска от наводнения

  
На основание чл.146т, ал.1, т.2, във връзка с чл.146р, ал.1, т.1 от Закона за водите, Басейнова дирекция „Дунавски район“ обявява на обществеността за консултации и писмени становища проект на Актуализирана предварителна оценка на риска от наводнения за Дунавски район за басейново управление. 
 
Проектът е публикуван на 17 март, 2021 г. на интернет страницата на дирекцията, в раздел Управление на водите - Планове за управление на риска от наводнения 2022-2027.
 
За директен достъп до документа моля натиснете тук.
 
В рамките на срока за консултации е планирано провеждането и на шест онлайн срещи, както следва:
 
поречие на р.Огоста, всички поречия на запад от р.Огоста и р.Дунав – 12 април, 2021;
долно течение на р. Искър, поречия на реки Вит, Осъм и р. Дунав – 22 април, 2021;
горно течение на р. Искър, поречия на реките Ерма и Нишава – 10 май, 2021г;
поречие на р. Янтра и р. Дунав - 17 май, 2021г;
поречие на р. Русенски Лом и р. Дунав – 25 май, 2021 и
поречия на Добруджански реки и р.Дунав - 28 май, 2021.
 
Становища, забележки, препоръки и коментари по публикуваният проект на Актуализирана предварителна оценка на риска от наводнения могат да бъдат изпращани на адрес: ул.„Чаталджа“№ 60, п.к 1237, както и на e-mail: dunavbd@bddr.org.
 
Крайният срок за представяне на становища по документа е 7 юни, 2021 г.
 
Всяко заинтересовано лице, при поискване, може да се запознае с документите и информацията, използвани при актуализацията на предварителната оценка, на място, в басейновата дирекция.
 
 
Разчитаме на Вашето активно участие!
 
Актуализацията на предварителната оценка на риска от наводнения се извършва в рамките на проект BG16M1OP002-4.005-0001 „ПУРН – втори цикъл 2022-2027 г.", с бенефициент дирекция „Управление на водите“ към Министерство на околната среда и водите в партньорство с Басейновите дирекции.