Басейнова дирекция – Плевен е домакин на среща по проект WATER

09.10.2014г.

Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район (БДУВДР) с център Плевен е домакин на среща по Проект „Интегрирано управление на водите на река Дунав“ (WATER), финансиран от Програма за трансгранично сътрудничество "Румъния – България 2007-2013 г."

Главната цел на проекта е спазване изискванията на Директива 2000/60/EО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2000 г. и съвместното им прилагане от двете крайдунавски държави България и Румъния. Специфична цел на проекта е компетентните институции от България и Румъния да усъвършенстват мониторинга на река Дунав, процедурите си за действие в случай на инцидентни замърсявания и да подобрят взаимодействието си с местните органи.

Партньорите по проекта са общо 13 от двете страни, с водещ партньор Министерството на околната среда и климатичните промени на Румъния. От българска страна партньори са Министерство на околната среда и водите, съвместно с Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район с център Плевен, Изпълнителната агенция по околна среда, Изпълнителна агенция за поддържане и проучване на река Дунав, Национален институт по метеорология и хидрология и Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика при Българска академия на науките. От румънска страна в работата на проекта участват Национална администрация „Румънска вода”, Национален институт по хидрология и управление на водите, Технически университет по строително инженерство, Букурещ, Национална агенция по околна среда, Румъния, Национален институт за проучване и развитие по химия и нефтохимия, Институт по ядрени изследвания – Румъния, Политехнически университет – Букурещ.

Целта на срещата е партньорите от Румъния да представят работата си до момента и да се обсъдят бъдещи съвместни действия.

 

Галерия