Басейнова дирекция – Плевен изпрати напомнящо писмо до администрациите по поречието на Дунав

11.06.2013г.

Във връзка с повишеното ниво на река Дунав в Западна Европа и очаквано високо ниво в българския й участък, Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район (БДУВДР) с център Плевен изпрати напомнящо писмо до Изпълнителна агенция „Поддържане и проучване на река Дунав“, областните администрации, общините и клоновете на напоителни системи, разположени по поречието на реката. Необходимо е организиране на денонощно наблюдение, както на нивото в реката, така и на нивото на подпочвените води в прилежащите терени. Да се приведат в готовност на дежурните екипи, съгласно аварийните планове за действие при извънредни ситуации и предприемане на всички останали мерки за недопускане на неблагоприятни последици от потенциални наводнения, свързани с унищожаване на инфраструктура, техника и застрашаване живота на хората.

Съгласно Закона за водите, защитата от вредното въздействие на водите е оперативна и постоянна. Оперативната защита се осъществява при наводнения, ледови явления и природни бедствия, причинени от води, и се ръководи от органите на Министерството на вътрешните работи. Оперативната защита се осъществява в съответствие с авариен план за действие, който се изработва от собствениците или ползвателите на водностопанските системи и хидротехнически съоръжения и се съгласува с органите на Министерството на вътрешните работи.

Постоянната защита включва дейности като изграждане и поддържане на диги, корекции на реки и дерета и други хидротехнически и защитни съоръжения, създаване и поддържане на системи за наблюдения, прогнози и предупреждения, поддържане проводимостта на речните легла, мерки за предотвратяване и ограничаване на щетите, нанесени от природните наводнения, провеждани в съответствие с плановете за управление на риска от наводнения.

     БДУВДР – Плевен е институцията, отговорна за разработването на плана за управление на риска от наводнения в Дунавския речен басейн, който следва да бъде готов до 2015 година и да съдържа мерки за намаляване на потенциалните неблагоприятни последици от наводненията за човешкото здраве, околната среда, културното наследство, техническата инфраструктура и стопанската дейност. Басейнова дирекция, като орган за управление на водите, има ангажимент по отношение на постоянната защита от наводнения, не по оперативната.