Басейнова дирекция – Плевен очаква мнения и предложения по проблеми, свързани със състоянието и управление на водите

07.05.2013г.

Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район (БДУВДР) с център Плевен разработи специална анкета, чрез която се цели да бъдат събрани различни мнения и гледни точки както по проблемите, характерни за целия териториален обхват на района за басейново управление, така и по тези, които са типични за конкретен регион и имат специфичен (местен) характер.

Анкетата е част от процеса на участие на обществеността при актуализацията на План за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район. Планът е разработен съгласно изискванията на Рамковата директива за водите и Закона за водите и се актуализира на всеки шест години. Действащият в момента ПУРБ е за периода 2010 – 2015 година.

В края на 2012 г., БДУВДР – Плевен разработи и публикува работна програма за актуализация на ПУРБ. Съгласно тази програма, през 2013 г. се предвижда актуализиране на характеристиките на Района за басейново управление, преглед на въздействието от човешката дейност върху водите, изготвяне на икономически анализ. В резултат на тези дейности, до края на годината ще бъдат идентифицирани значимите проблеми в управлението на водите и ще бъдат обсъдени с обществеността през 2014 г.

Тъй като определянето на значимите проблеми е важна стъпка от актуализацията на ПУРБ, БДУВДР – Плевен очаква всеки, който е съпричастен към състоянието и управлението на водите в Дунавски басейн, да се включи в общественото допитване.