Басейнова дирекция – Плевен продължава да следи състоянието на водните обекти в Дунавския район

05.09.2014г.

Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен (БВУДР – Плевен) продължава да следи състоянието на водните обекти на територията на Дунавския водосборен басейн. Оперативното звено в Басейнова дирекция – Плевен поддържа връзка с оперативните дежурни в областните, общинските администрации и дежурните на ОУ “ПБЗН” от където получава своевременно информация за създалата се обстановка. Вследствие падналите валежи във водосборите на реките през изминалото денонощие на много места се наблюдава повишение на водните нива в речните легла.

 

Поречие Огоста и западно от Огоста

Значително се е повишило нивото на река Берковска в землището на град Берковица. Повишението е вследствие падналите интензивни валежи във водосбора на реката през изминалото денонощие, речното течение излиза на места от речното легло в регулацията на гр. Берковица. Има наводнени дворове, имоти и техническа инфраструктура в ниските части на града, разположени в близост до речното легло. Обявено е бедствено положение в общината. Извършват се отводнителни дейности.

Вследствие на падналите интензивни валежи значително е повишено и нивото на река Дългоделска Огоста, десен приток на река Огоста, в землищата на селата Говежда, Дълги дол и Меляне, община Георги Дамяново. Речното течение излиза на места от речното легло. Залят е асфалтов път, осъществяващ връзката с две села от общината.

Река Чипровска Огоста, десен приток на река Огоста, е със значително повишено ниво заради обилните валежи в землището на град Чипровци, общ. Чипровци,. Речното течение излиза на места от речното легло, наводнени са имоти и техническа инфраструктура от регулацията на града.

За останалите речни течения на територията на област Монтана, както и на областите Видин и Враца през изминалото денонощие, вследствие падналите дъждове във водосборите на реките, се наблюдава повишение на водните им нива, при което реките протичат в речните си легла. Към 13 часа на 5 септември в БДУВДР – Плевен няма получени сигнали за аварийни ситуации. Язовирите на територията на областите Видин, Монтана и Враца се наблюдават, няма получени сигнали в БДУВДР-Плевен към момента за критични водни нива в язовирите.

 

Поречие Янтра

Повишено е нивото на притоци на река Росица в землището на село Горна Росица, община Севлиево вследствие падналите интензивни валежи във водосбора на реката през изминалото денонощие. Речните течения излизат на места от речните легла на деретата в регулацията на селото. Има наводнени значителен брой жилищни имоти, дворове и техническа инфраструктура.

 За останалите речни течения на територията на област Габрово, както и на областите Велико Търново и Търговище през изминалото денонощие, вследствие падналите дъждове във водосборите на реките, се наблюдава повишение на водните им нива, при което реките протичат в речните си легла и няма получени сигнали към момента за аварийни ситуации. Язовирите на територията на трите области се наблюдават, няма получени сигнали в БДУВДР - Плевен към 12 часа на 5 септември за критични водни нива в язовирите.

 

Поречие Русенски Лом и Дунавски добруджански реки

Язовир “Владимировци” в землището на село Владимировци, община Самуил, област Разград, вследствие падналите интензивни валежи във водосбора на язовира през изминалото денонощие, започва да прелива през преливника си. Водата след язовирната стена, която не е обявена в предаварийно състояние, се отвежда безпрепятствено. Дерето не преминава през населени места. Водните количества се вливат в р. Семковец, която е в поречие Дунавски добруджански реки.

 За останалите речни течения на територията на областите Разград, Търговище, Русе, Добрич, Силистра, Шумен и Варна през изминалото денонощие, вследствие падналите дъждове във водосборите на реките, се наблюдава повишение на водните им нива, при което реките протичат в речните си легла и няма получени сигнали към момента за аварийни ситуации. Язовирите на територията на трите области се наблюдават, няма получени сигнали в БДУВДР - Плевен към 12 часа на 5 септември за критични водни нива в язовирите.

 Наблюдава са повишение на водните нива и за други реки от Дунавския водосборен басейн, но водните им нива протичат в речните си легла. По данни на оперативните дежурни в областните, общинските администрации и дежурните на ОУ “ПБЗН” няма получени сигнали за критични водни  нива и аварийни ситуации.

 

Към 12 часа на 5 септември няма получени сигнали за критични водни нива по язовирните стени на останалите язовири на територията на БДУВДР - Плевен.

 

На база метеорологичната обстановка, през това и следващото денонощие ще продължат да се повишават речните нива в почти цялата страна, предупреждават от НИМХ.  За Дунавския водосборен басейн се очаква по-значително повишени на река Тимок - в долното течение, река Тополовец и притоците ѝ Рабровска, Делейнска, река Войиншка и притоците ѝ Чичилска, Медешевска, Грамадска, Видбол, река Арчар и притокът ѝ Вещицка, река. Скомля, река. Лом и притоците ѝ Стакевска, Чупренска, Нечинска бара, река Цибрица и притокът ѝ Душилница, река  Огоста и притоците ѝ Превалска, Чипровска, Дългоделска Огоста, Златица, Бързия, Шугавица, Ботуня, Рибене, Скът , река Искър - по цялото течение, река Вит и притоците ѝ Черни Вит и Бели Вит, Калник и Каменица, река Осъм и притоците ѝ Черни Осъм, Бели Осъм, Команска река, Сухата река, Дрипла, река Янтра - в горното и средното течение и притоците ѝ Видима, Росица, Дряновска и Белица.

 

Оперативното звено в МОСВ и в БДУВДР – Плевен е активирано. БДУВДР – Плевен непрекъснато поддържа връзка с общински и областни администрации на територията на Дирекцията и предоставя обобщената информация на Оперативното звено при МОСВ.