Басейнова дирекция – Плевен публикува Междинен преглед на значимите проблеми при управлението на водите в Дунавски район

01.12.2014г.

Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район (БДУВДР) с център Плевен публикува Междинен преглед на значимите проблеми при управлението на водите в Дунавски район. Значимите проблеми при управлението на водите са идентифицирани на базата на обстоен анализ на натиска от човешка дейност върху водите и констатираните в резултат на този натиск въздействия. За преодоляването на идентифицираните проблеми ще бъдат заложени конкретни мерки в актуализирания План за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район, който влиза в сила през 2016 г.
След публикуването, Междинният преглед на значимите проблеми в Дунавски район е на разположение в продължение на шест месеца за мнения и консултации от всички заинтересовани страни. На обществено обсъждане ще бъдат подложени и планираните цели за опазване на водите и мерки за тяхното постигане в проекта на актуализирания ПУРБ.
Планът за управление на речните басейни е основен инструмент за интегрирано управление на водите и се разработва съгласно Закона за водите, който въвежда в българското законодателство изискванията на европейската Рамкова директива за водите. ПУРБ се разработва за всеки район на басейново управление на водите, като в България районите са четири – Дунавски, Източнобеломорски, Западнобеломорски и Черноморски. Планът се изготвя за 6-годишен период, след което подлежи на актуализация. Първите планове за управление на речните басейни бяха изготвени в края на 2009 г. и в момента се работи по актуализацията им.
Основната цел на действащия в момента ПУРБ е достигане и запазване на доброто състояние на водите в Дунавски район за басейново управление до 2015 г. За постигането й, в Плана са заложени програми от мерки за предотвратяване и намаляване на негативното човешко въздействие върху качеството и количеството на водите.
Междинният преглед на значимите проблеми при управлението на водите в Дунавски район можете да намерите тук.
Подробна информация за консултациите със заинтересованите страни, можете да видите тук.