Басейнова дирекция – Плевен публикува доклад за наблюдението и контрола при прилагането на План за управление на речните басейни в Дунавски район

30.04.2013г.

         Басейнова дирекция – Плевен изготви доклад за 2012 г. за наблюдението и контрола при прилагането на Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) 2010 – 2015 г. в Дунавски район. Документът се изготвят в изпълнение на изискванията на Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми.

В доклада са отразени резултатите от наблюдението и контрола при прилагането на ПУРБ 2010 – 2015 г. в Дунавски район за басейново управление за третата година от действието му. Включено е изпълнението на мерките и условията за предотвратяване, намаляване или възможно най – пълно отстраняване на предполагаемите неблагоприятни последствия от осъществяването на плана. Условията за предотвратяване, намаляване или отстраняване на предполагаемите неблагоприятни последствия от осъществяването на плана са определени в Становище по Екологична оценка № 6 - 2/2009 г. на министъра на околната среда и водите.

В съответствие с разпоредбите на Наредбата за екологична оценка, Министерството на околната среда и водите е одобрило годишните доклади за 2010 г. и 2011 г. по наблюдението и контрола при прилагането на ПУРБ 2010 – 2015 г. в Дунавски район за басейново управление. Заключението на компетентния орган за докладите е, че през първите две години от прилагането на плана в Дунавски район не са наблюдавани и установени значителни негативни въздействия върху околната среда в резултата от прилагането на плана, в следствие на което не е необходимо предприемане на коригиращи действия.

Предстои Министерството на околната среда и водите да одобри доклада за 2012 г. или да го върне за забележки и допълнения.

Данните, използвани в доклада, са събрани от всички институции, отговорни за прилагането на ПУРБ в Дунавски район. 

Предвид разпоредбите на Наредбата за екологична оценка, Басейнова дирекция – Плевен осигурява обществен достъп до Годишният доклад за 2012 г. за наблюдението и контрола при прилагането на ПУРБ 2010 – 2015 г. в Дунавски район за басейново управление, чрез интернет страницата на дирекцията www.bd_dunav.org