Басейнова дирекция – Плевен ще отбележи с тържествен съвет 10-годишния си юбилей

14.12.2012г.

 

Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен (БДУВДР - Плевен) ще отбележи с тържествен басейнов съвет 10-годишния си юбилей. Заседанието ще се проведе на 18 декември, вторник, 2012 г. в Конферентната зала на хотел „Ростов” – град Плевен.
Басейновият съвет е държавно-обществена консултативна комисия, която има за цел да подпомага дейността на съответната басейнова дирекция. Функциите на съвета, условията и начина за свикването и провеждането му, са регламентирани от специален правилник. Със заповед на директора на Басейнова дирекция се определя поименно титулярен и резервен състав на участниците в съвета. При промяна на статута на някой от членовете, в едномесечен срок се уведомява директорът на Басейнова дирекция и се предлага промяна в поименния списък. В случай на отсъствие на член от титулярния състав на Басейновия съвет, той се представлява от определения заместващ го резервен член.
Програмата на заседанието на 18 декември ще премине под мотото „Басейнова дирекция – Плевен – минало, настояще, бъдеще”.