Басейнова дирекция – Плевен ще представи JDS3 в Природен парк „Персина”

20.09.2013г.

На 21 септември експерти от Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен (БДУВДР) ще посетят Природен парк „Персина” в Белене. В 10 часа ще удари първият звънец за традиционната екологична учебна година на Парка. Фокусът на първите занятия ще е върху Третата международна експедиция на река Дунав Joint Danube Survey 3 (JDS3). БДУВДР – Плевен ще представи пред деца от природозащитен клуб „Корморан“ работата и мисията на изследователската експедиция.

Дирекция на Природен парк „Персина“ е партньор по проект „Утвърждаване на мрежата от Защитени територии „Дунавски паркове“, като платформа за опазване на Дунавското природно наследство“ – DANUBEPARKS step 2.0 - SEE/D/0165/2.3/X, заедно с още 15 защитени територии по поречието на река Дунав. Проектът спомага за развитие на Дунавския регион и насърчава запазването на природата на национално и трансгранично ниво.

В рамките на JDS3 се извършва мониторинга на местообитанията на речния дъждосвирец и бреговата лястовица. Мониторингът на двата вида са осъществява от парк „Персина“, заедно с всички партньори от Мрежата Дунавски паркове. Обобщените данни от изследването ще са част от предоставените резултати, извършени в рамките на JDS3.

Припомняме, че на 17 септември в Русе се проведе общественото представяне за България на JDS3. Международният екип показа нагледно работата на корабите-лаборатории, на които в продължение на повече от месец извършват пробонабирания и различните изследвания по Дунав. Очаква се докладът от работата на JDS3 да бъде готов през есента на 2014 г., след което ще бъде представен пред широката общественост във всички държави от Дунавското поречие.

JDS3 се координира от Международната комисия за опазване на река Дунав и цели да предостави актуални данни за състоянието на река Дунав – от извора, до устието й.