Басейнова дирекция – Плевен участва в работна среща по проблемите с водоснабдяването на Паволче и Челопек

16.01.2013г.

 

Представители на Басейнова дирекция за управление на водите  Дунавски район с център Плевен участваха в работна среща за решаване на проблема с недостиг на питейна вода за селата Паволче и Челопек в община Враца. Срещата се проведе под ръководството на заместник-областния управител инж. Валентин Литов в Областна администрация – Враца. Участваха и Николай Иванов – кмет на Община Враца, кметовете на двете села, Ангел Престойски – управител на ВиК – Враца и Росица Томова – синдик на „Ново Химко” АД.
На срещата бяха дискутирани възможни алтернативи за питейно-битовото водоснабдяване на селата Паволче и Челопек. Най-бързият и евтин начин за решаване на проблема е ползване на каптиран извор „Долен Извор”, за който има издадено разрешително за водовземане на „Ново Химко” АД. Състоянието на  каптажа на извора e лошо и се налага да бъде реконструиран, а финансирането може да бъде осигурено от ВиК – Враца.
        Басейнова дирекция – Плевен  е поела ангажимент за издаване на разрешително за водовземане в кратък срок след подадено заявление от страна на титуляра.

Галерия