Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район - гр. Плевен изготви и публикува Работна програма и график за Актуализация на План за управление на речните басейни (ПУРБ) и разработване на План за управление на риска от наводнение (ПУРН)

02.01.2013г.

 

На основание чл. 168 „б”, чл.146 „о”, ал.3 от Закона за водите, чл.14, ал.1 от Рамковата Директива за водите 2000/60/ЕС и чл.9.3 и чл.10 от Европейска Директива за наводненията, Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район - гр. Плевен (БДУВДР) изготви и публикува Работна програма и график за Актуализация на План за управление на речните басейни (ПУРБ), както и Работна програма и график за разработването на План за управление на риска от наводнение (ПУРН) в Дунавски район за басейново управление. Двата плана се преразглеждат и актуализират на всеки шест години. Ключова роля при изготвянето им играят консултациите със заинтересованите страни и обществените обсъждания, които се провеждат на различните етапи от разработването им. Настоящите работни програми и графици за консултации включват дейностите по актуализацията на действащият ПУРБ, както и изготвянето на ПУРН за Дунавски РБУ за периода 2016-2021 г. Двата плана се изготвят съгласувано, което е отразено в графика и работната програма на ПУРН.
Работните програми и графици са публикувани на интернет страниците на БДУВДР– гр. Плевен – www.bd-dunav.org и Министерство на околната среда и водитеhttp://www3.moew.government.bg/?show=top&cid=572  
Публикуваните документи са на разположение на всички заинтересовани страни за мнения и предложения за срок от шест месеца, считано от датата на публикуване (22.12.2012).
 
 Вашите въпроси, препоръки и предложения по публикуваната Работна програма и график за консултации може да дадете по предпочитан от Вас начин: