Басейновият съвет ще заседава на 16 декември

14.12.2013г.

Заседание на Басейновия съвет към Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район с център Плевен (БДУВДР - Плевен) ще се проведе на 16 декември от 11 часа в хотел „Ростов” в град Плевен.

Басейновият съвет е държавно-обществена консултативна комисия, имаща за цел да подпомага дейността на съответната басейнова дирекция. Функциите на съвета, условията и начина за свикването и провеждането му са регламентирани от специален правилник.

Директорът на всяка басейнова дирекция определя със заповед поименно титулярен и резервен състав на участниците в съответния съвет. При промяна на статута на някой от членовете на съвета, в едномесечен срок, се уведомява басейновата дирекция и се предлага промяна в поименния списък. В случай на отсъствие на член от титулярния състав на Басейновия съвет, той се представлява от определения заместващ го резервен член.

В състава на съвета към БДУВДР – Плевен са представители на областни и общински администрации, регионални структури на Министерство на здравеопазването и Министерство на вътрешните работи, ВиК дружества, на Българска академия на науките и висши учебни заведения, фирми, неправителствени организации и други.