Басейновият съвет ще заседава в Плевен

08.12.2017г.

Заседание на Басейновия съвет ще се проведе на 8 декември в заседателната зала на Басейнова дирекция „Дунавски район“ в Плевен. Регистрацията за съвета ще започне в 10.30 часа.

Основна тема на заседанието е промените при определяне и изчисляване на дължимите такси по Тарифа за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване. Ще бъдат представени и резултати от извършвани проверки с дрон.

Басейновият съвет е държавно-обществена консултативна комисия, която подпомага дейността на съответната басейнова дирекция. Функциите на съвета, условията и начина за свикването и провеждането му са регламентирани от специален правилник. В състава на съвета към Басейнова дирекция - Плевен са включени представители на областни и общински администрации, регионални структури на министерства, ВиК дружества, научни институти, университети, НПО и други.