Басейновият съвет заседава за 18-ти път

07.11.2012г.

 

На 6 ноември в сградата на Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район с център Плевен (БДУВДР - Плевен) се проведе 18-то заседание на Басейновия съвет.
Румен Пенков, директор на БДУВДР – Плевен, откри заседанието, като в началото припомни какви са функциите на Съвета, при какъв ред, съгласно Устройствения правилник за дейността, структурата, организацията на работа и числения състав на басейновите съвети.
Първата презентация, която беше изнесена пред участниците в заседанието, беше на тема „Оценкана степента на прилагане на Програмата от мерки съгласно Плана за управление на речните басейни в Дунавски район: изисквания за докладване пред ЕК, необходима информация, проблеми и затруднения”. Любомира Пелова, главен експерт, представи регистър на мерки в Плана за управление на речните басейни в Дунавски район (ПУРБ), разясни какво представляват различните видове мерки, начина на набиране на необходимата информация, която ще послужи за докладване пред Европейската комисия (ЕК), дали мерките се прилагат, какво е постигнато с тяхното прилагане, какви са изискванията на ЕК, относно процеса на докладване. Г-н Пенков отбеляза важността на взаимодействието между институциите отговорни за прилагането на мерките в Плана за управление на речните басейни, в зависимост от своите компетенции.
Следващата точка от дневния ред беше представянето на дейността на отдел „Разрешителни” за 2012 г. и контролните функции на Басейнова дирекция по издадени разрешителни по чл. 52, ал. 1, т. 1, 2 и т. 3 от Закона за водите, като презентации по темата изнесоха инж. Гертруда Микова, началник отдел „Разрешителни” и инж. Румен Зарев, гл. експерт.
Общият брой разрешителни, издадени от БДУВДР – Плевен, за периода 01.01 – 31.10.2012 г. са както следва:
1.                  За водовземане от повърхностни води – 60 бр.;
2.                  За водовземане от подземни води – 239 бр.;
3.                  За ползване на повърхностен воден обект – 101 бр.;
4.                  За ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води – 60 бр.
За периода БДУВДР – Плевен е издала 281 броя решения за изменения и/или продължаване на срока на действие на разрешителни, включително и за минерални води. Издадени са и 54 броя решения за прекратяване действието на разрешителни, включително и за минерални води. Направените откази за този период са 26 броя.
От началото на 2012 година до края на месец октомври експертите от Дирекция „Контрол” са извършили общо 2137 броя контролни проверки със съставени констативни протоколи и са дали 2987 броя предписания. Съставени са 49 акта за установяване на административни нарушения, като са издадени 40 наказателни постановления. За по-сочения период експертите от Дирекция „Контрол” са отработили общо 149 сигнала.
Заседанието на Басейновия съвет продължи с дискусии и въпроси по различни теми, касаещи дейността на БДУВДР – Плевен.
Подробна информация за заседанието може да бъде намерена в специалното подменю в страницата на БДУВДР – Плевен, в което са публикувани всички документи, касаещи дейността на Басейновия съвет.
 

Галерия