Боянското блато е обявено за воден обект

23.08.2023г.

 

Боянското блато е обявено за воден обект

 

·         С установяването на границите на Боянското блато се поставя началото на процес, който ще направи възможно трайното му опазване

 

Директорът на Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) – Плевен, издаде заповед, с която се определят границите на воден обект „Боянско блато“ в местността „Гърдова глава“, район Витоша, Столична община.

Заповедта за установяване границите на водния обект е издадена на основание на Закона за водите, след постъпило в БДДР искане от Направление „Архитектура и благоустройство“ на Столична община и във връзка с решение на Общинския експертен съвет по устройство на територията от юни 2022 г.

Воден обект „Боянско блато“ попада в граници на недвижими имоти, които представляват частна собственост. Границите на водния обект са определени въз основа на предоставените от Столична община хидроложки изследвания и хидравлични изчисления и при посочените в тях условия, без да се засяга правото на собственост на заинтересованите лица, без да се установяват тежести върху имотите им или пречки за упражняване на собствеността.

С установяването на границите на Боянското блато се поставя началото на процес, който ще направи възможно трайното опазване на водния обект.