Дъжд и снеготопене ще повишават нивата на реките

20.11.2018г.

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ – БАН.

Дунавски басейн: През последното денонощие водните нива на реките в басейна са се повишили или са останали без съществени изменения. Регистрираните изменения са: за водосбора на р. Искър от -6 см до +7 см; за водосбора на р. Вит от -4 см до +4 см; за водосбора на р. Осъм от -3 см до +5 см; за водосбора на р. Янтра от -5 см до +14 см;  за водосбора  на  р. Русенски  Лом  от  -5 см до +9 см. Вследствие работата на хидротехнически съоръжения и снеготпене са регистрирани по-значителни колебания в долното течение на р. Огоста от -22 см до +37 см, в средното и долно течение на р. Искър от -38 до +48 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Черноморски басейн: През последното денонощие водните нива на реките в басейна са останали без съществени изменения или са се повишили незначително, вследствие на валежи от дъжд. Регистрираните изменения на речните нива в басейна са от -7 см до +13 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води, само водното количество на р. Провадийска река при гара Синдел е около прага за високи води.

Източнобеломорски басейн: През последното денонощие водните нива на реките в басейна са се повишили незначително, вследствие на валежи от дъжд. Регистрираните колебания на речните нива са: за водосбора на р. Тунджа от -15 см до +9 см; за водосбора на р. Марица от -20 см до +21 см; за водосбора на р. Арда от -25 см до +42 см. В резултат от работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на водните нива в горното и средното течение на р. Марица от -69 см до +71 см и в притока ѝ р. Въча от -147 см до +148 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води, само водните количества на р. Марица при градовете Пазарджик, Пловдив, Първомай, Харманли и Свиленград са над праговете за средни води.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие водните нива на реките в басейна са останали без съществени изменения или са се повишили незначително. Регистрираните изменения на речните нива в басейна са от -6 см до +8 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ.

Дунавски басейн: Днес (20.11) речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. На 21 и 22.11, вследствие на валежи и снеготопене се очакват незначителни повишения на речните нива в целия басейн, по-значителни ще бъдат повишенията във вечерните часове на 21.11 и през нощта срещу 22.11 във водосборите на р. Янтра, р. Русенски Лом и Добруджанските реки. От обедните часове на 22.11 ще започне процес на понижение речните нива, като вследствие оттичане ще има незначителни повишения на речните нива в долните части на основните реки до сутрешните часове на 23.11. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: водните количества на 21, 22 и 23.11.2018 г. ще бъдат под средномногогодишните стойности. Днес (20.11) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: водните количества на 21, 22 и 23.11.2018 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (20.11) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: водните количества за 21, 22 и 23.11.2018 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес (20.11) речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. От следобедните часове на 21 и на 22.11, вследствие на валежи от дъжд и сняг и снеготопене ще има краткотрайни повишения на водните нива в целия водосбор. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: водното количество в долното течение на р. Черни Лом на 21, 22, 23 и 24.11.2018 г. ще бъде над средномногогодишната стойност. Днес (20.11) вследствие на оттичане и снеготопене ще има повишения на водните нива в средното и долно течение. В периода 21-24.11, вследствие на валежи и снеготопене ще има краткотрайни повишения на речните нива във водосбора водните нива на реките в целия водосбор. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.