Ден на отворени врати в Басейнова дирекция – Плевен за 5 юни

04.06.2013г.

           Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район (БДУВДР) с център Плевен обявява 5 юни за Ден на отворени врати. Всеки, който проявява интерес, има възможност в Световния ден на околната среда да се запознае подробно с работата и дейността на Дирекцията. Сградата на БДУВДР в Плевен се намира на ул. „Чаталджа” №60. В Деня на отворени врати добре дошли са и всички, които проявяват интерес към проекта на Районите със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН).

БДУВДР – Плевен проведе поредица от обществени обсъждания на този проект в Плевен, Велико Търново, Русе, Вършец и София. Припомняме, че за всеки Район за басейново управление се определят райони, за които съществува значителен потенциален риск от наводнения или има вероятност от такъв. Проектът на РЗПРН за Дунавски район беше публикуван в страницата на БДУВДР – Плевен www.bd-dunav.org на 10 май и е на разположение за обсъждане от заинтересованите страни до 10 юли. До тази дата всеки  може да изпраща до БДУВДР – Плевен мнения и предложения по публикувания проект на РЗПРН. 

Световният ден на околната среда е ежегодно събитие под егидата на Организацията на Обединените нации (ООН). Това е най-значимият и широко известен глобален ден за положително действие за околната среда. Темата за 5 юни тази година е „Мисли. Яж. Спаси” и е свързана със загубите на храна. Според Организацията на обединените нации, годишните загуби на храна се равняват на 1.3 милиарда тона. Производството на храни е един от най-големите ползватели на природни ресурси, като в същото време, ако не се предприемат адекватни мерки – и от най-големите замърсители. Пестенето на храна означава и по-устойчиво ползване на природните ресурси, по-малко генериране на отпадъци, а от там – по-чиста планета.

Подробна информация за Световния ден на околната среда може да бъде намерена на адрес www.unep.org.