Дейностите по двата плана за управление – акцент в заседанието на Басейновия съвет

16.12.2013г.

На 16 декември се проведе двадесетото по ред заседание на Басейновия съвет към Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район (БДУВДР) с център Плевен.

По време на съвета бяха представени и дискутирани няколко теми.

В първата презентация бяха засегнати актуални въпроси, свързани с прилагането на Рамковата директива за водите. Участниците в Басейновия съвет бяха информирани за дейностите, които се извършват във връзка с прилагането и актуализацията на Плана за управление на речните Басейни в Дунавски район. Плановете се актуализират на 6 години. Действащият към момента за Дунавски район е до 2015 година.

Втората част от съвета беше посветена прилагането на Рамковата директива за наводненията. В презентацията беше направен преглед на извършеното и предстоящото по разработването на Плана за управление на риска от наводнения (ПУРН) в Дунавски район. Дейностите се извършват по Проект „Разработване на Планове за управление на риска от наводнения”, финансиран по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO005/12/1.20/02/29 по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013".

Аспекти от работата на отдел „Разрешителни” по прилагането на Глава четвърта от Закона за водите, касаеща разрешителния режим и на Наредба № 1/10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води, беше третата коментирана тема.

Басейновият съвет е държавно-обществена консултативна комисия, имаща за цел да подпомага дейността на съответната басейнова дирекция. В състава му влизат представители на регионални структури на различни министерства, на областни и общински администрации, на бизнеса, на академичните среди, на НПО и други.

 

Галерия