До 18.02.2013 г. се приемат проекти за конкурса "За чиста околна среда - 2013 г."

25.01.2013г.

 

Министерство на околната среда и водите (МОСВ) откри две конкурсни процедури, по които ще бъдат финансирани от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) инициативи по Националната кампания „За чиста околна среда – 2013 г.” на тема „Обичам природата – и аз участвам”
Конкурсът е насочен към две групи бенефициенти. В първата са включени всички общини и кметства от цялата страна. За реализиране на всеки от класираните проекти ще бъдат предоставени средства в размер до 10 000 лева (с вкл. ДДС).
Другата част от конкурса е насочена към училища, детски градини, обединени детски комплекси. За реализиране на всеки от класираните проекти ще бъдат предоставени средства в размер до 5 000 лева (с вкл. ДДС).
Краен срок за подаване на документите е 18.02.2013 г.
Конкурсните проекти , изготвени в свободна форма, следва да се изпращат до деловодството на ПУДООС - само по пощата с обратна разписка /на плика задължително да е изписан телефон за връзка/. За приемане и входиране в деловодната система на ПУДООС ще бъдат допуснати само онези Заявления, носещи пощенско клеймо с дата преди обявената крайна дата за приемане на проектни предложения.
Резултатите от извършеното класиране на постъпилите Заявления ще бъдат обявени в срок до 21.03.2013 г. на интернет сайта на МОСВ на адрес www.moew.government.bg, в раздела на кампанията „За чиста околна среда” с мото „Обичам природата и аз участвам” и интернет страницата на ПУДООС на адрес www.pudoos.bg
Допълнителна информация относно Кампанията „За чиста околна среда – 2013 г.” може да получите от ПУДООС на телефони 02/9406540, 02/9406062, 02/9406652, както и в интернет на адрес http://pudoos.bg. Подробности можете на намерите и в сайта на МОСВ на адрес www.moew.government.bg.