До 31 януари се подават декларации по чл.194б на Закона за водите

16.01.2020г.

Басейнова дирекция „Дунавски район” (БДДР) напомня на титулярите на разрешителни по Закона за водите, че срокът за подаване на декларации по чл. 194б от същия закон е до 31 януари 2020 г.

Титулярите на разрешителни сами определят и декларират дължимите такси за използваното водно количество през 2019 г. Отпада задължението Басейнова дирекция да уведомява писмено титулярите на разрешителни за размера на дължимата такса.

Образците на декларации са публикувани на интернет страницата на БДДР http://www.bd-dunav.org/content/administrativni-uslugi/taksi-i-bankova-smetka/.

Заплащането на дължимата такса следва да се извърши до 15 февруари 2020 г. по банков път или чрез ПОС терминално устройство, с което разполага БДДР, като след тази дата се дължат законни лихви за забавяне.

Докладът за изпълнение на условията в разрешителното, за който няма утвърден формат, а е свободен текст, съгласно изискванията на чл. 48, ал. 1, т. 12  от Закона за водите, се представя в срок до 31 март 2020 г. Същият може да се предостави заедно с декларацията по чл. 194б от ЗВ и информация за ежемесечния мониторинг на добитите водни обеми.