До 31 януари се подават декларации за изчисляване на дължимата такса за водовземане и ползване на воден обект

16.01.2013г.

 

Титулярите на разрешителни по Закона за водите трябва да представят в Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район – Плевен (БДУВДР - Плевен) до 31 януари, т.г информация с направени изчисления за дължимата такса за предходната 2012 година за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване. Информацията се предоставя чрез декларация, образецът на която се утвърждава от министъра на околната среда и водите. Декларациите са пет вида, съобразно целта на водовземане и/или ползване на воден обект – за водовземане, за водовземане с цел електропроизводство, за ползване на воден обект с цел изземване на наносни отложения, за отвеждането на замърсители в подземни води и за заустване на отпадъчни води в повърхностни води.
В декларацията се попълват данни, съгласно показателите, определени в съответното разрешително и размерите на съответните такси, определени в глави втора, трета и четвърта от Тарифа за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване, която е в сила от 01.01.2012 г.
Размерът на таксата се формира по показателите, посочени в декларацията по чл.194б от Закона за водите.
До монтиране на отговарящи на нормативните изисквания измервателни устройства или при техническа невъзможност за монтиране, поддръжка и контрол на такива, при водовземане таксата се определя на базата на максимално разрешеното годишно водно количество в разрешителното.В случаите, в които не са монтирани измервателни устройства за разделно измерване на използваните води за цели, за които се дължат такси с различен размер, таксата за общото използвано количество се изчислява на базата на най-високата стойност по цитираната тарифа за разрешеното водовземане.
Министърът на околната среда и водите утвърди нови образци на декларациите, по които се подава информация в изпълнение на изискванията на чл. 194б от Закона за водите. Същите са публикувани в страницата на Басейнова дирекция – Плевен, Раздел "Административни услуги", подраздел "Такси и банкова сметка": www.bd-dunav.org/content/administrativni-uslugi/taksi-i-bankova-smetka/
Таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване са годишни и се заплащат не по-късно от 31 март на следваща година за преходната. Заплащането се извършва само по банков път. В платежните документи задължително се изписва титуляра на разрешителното, БУЛСТАТ/ЕГН, номерът на разрешителното, периодът, за който се внася таксата, основанието за плащане (видът на таксата) и че таксата е по Закона за водите.
Горепосочените изисквания се отнасят и за операторите, които имат издадени комплексни разрешителни по реда на Глава седма от Закона за опазване на околната среда.