До края март се заплащат дължимите такси за водовземане и ползване на воден обект

07.03.2013г.

       Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен (БДУВДР - Плевен) припомня, че до 31 март се заплащат таксите за предходната година за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване.

Размерът на таксата се определя чрез тарифа. Титулярите на разрешителни по Закона за водите представят ежегодно, до 31 януари, в БДУВДР - Плевен декларации, образецът на които се утвърждава от Министъра на околната среда и водите. В тези декларации се включва информация с направени изчисления за дължимата такса за предходната 2012 година. Вписват се данни, съгласно показателите, определени в съответното разрешително и размерите на съответните такси, посочени в Тарифа за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване.

Заплащането на таксите се извършва само по банков път. В платежните документи задължително се изписва номерът на разрешителното, периодът, за който се внася таксата, основанието за плащане (видът на таксата) и че таксата е по Закона за водите.

 За улеснение на титулярите на разрешителни, БДУВДР – Плевен публикува в интернет страницата си образец на платежен документ. Същият може да бъде намерен на следния линк: http://www.bd-dunav.org/content/administrativni-uslugi/taksi-i-bankova-smetka/