До края на март се заплащат дължимите такси за водовземане и ползване на воден обект

06.03.2014г.

31 март е крайният срок за плащане на таксите за предходната година за водовземане и/или за ползване на воден обект.

Размерът на таксата се определя чрез Тарифа за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване. Титулярите на разрешителни по Закона за водите представят ежегодно в съответната басейнова дирекция декларации, в които се включва информация с направени изчисления за дължимата такса за предходната година, в случая – за 2013 г. Декларациите се предоставят до края на месец януари. В тях се вписват данни, съгласно условията, заложени в съответното разрешително и размерите на съответните такси, посочени в цитираната тарифа.

Заплащането на таксите се извършва само по банков път. В платежните документи задължително се изписва номерът на разрешителното, периодът, за който се отнася плащането и че е такса по Закона за водите.

За улеснение на титулярите на разрешителни, БДУВДР – Плевен публикува в интернет страницата си образец на платежен документ.