До края на март се заплащат дължимите такси за водовземане и ползване на воден обект

07.01.2015г.

31 март 2015 г. е крайният срок за плащане на таксите за водовземане и/или за ползване на воден обект за изминалата 2014 година и за представяне от водоползвателите на доклади по чл. 48 на Закона за водите за изпълнението на условията в издадените им разрешителни.
Размерът на таксата се определя съгласно Тарифа за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване.
Съгласно чл.194б от Закона за водите, титулярите на издадени разрешителни представят ежегодно в съответната Басейнова дирекция декларации, в които се включва информация с направени изчисления за дължимата такса. Декларациите се предоставят до края на месец януари. В тях се вписват данни, съгласно условията, заложени в съответното разрешително и размерите на съответните такси, посочени в цитираната тарифа.
Заплащането на таксите се извършва само по банков път по сметка на съответната Басейнова дирекция. В платежните документи задължително се изписва номерът на разрешителното, периодът за който се отнася плащането и че е такса по Закона за водите.