До края на март се заплащат дължимите такси за водовземане и ползване на воден обект

07.01.2016г.

31 март 2016 г. е крайният срок за плащане на таксите за водовземане и/или за ползване на воден обект за изминалата 2015 г. и за представяне от водоползвателите на доклади по чл. 48, ал. 1, т. 12 на Закона за водите за изпълнението на условията в издадените им разрешителни.

Размерът на таксата се определя съгласно Тарифа за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване.

Съгласно чл.194б от Закона за водите, титулярите на издадени разрешителни представят ежегодно до 31 януари в съответната басейнова дирекция декларации, в които се включва информация за дължимата такса и ползваните водни обеми. Декларациите се предоставят до края на месец януари. В тях се вписват данни, съгласно условията, заложени в съответното разрешително и размерите на съответните такси, посочени в цитираната тарифа.

Заплащането на таксите се извършва само по банков път по сметката на съответната Басейнова дирекция. В платежните документи задължително се изписва номерът на разрешителното, периодът за който се отнася плащането и че е такса по Закона за водите.