До края на март се заплащат дължимите такси за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване

11.01.2017г.

31 март 2017 г. е крайният срок за плащане на таксите за водовземане и/или за ползване на воден обект за изминалата 2016 г. и за представяне от водоползвателите на доклади по чл. 48, ал. 1, т. 12 на Закона за водите за изпълнението на условията в издадените им разрешителни.

Размерът на таксата се определя съгласно Тарифа за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване.

Съгласно чл.194б от Закона за водите, титулярите на издадени разрешителни представят ежегодно до 31 януари в съответната басейнова дирекция декларации, в които се включва информация за дължимата такса и ползваните водни обеми. Декларациите се предоставят до края на месец януари. В тях се вписват данни, съгласно условията, заложени в съответното разрешително и размерите на съответните такси, посочени в цитираната тарифа.

Заплащането на таксите се извършва само по банков път по сметката на съответната Басейнова дирекция.

Банковата сметка на БДДР е:

Банка: “УниКредит Булбанк” - клон Плевен

IBAN:BG57UNCR96603166268610

BIC:UNCRBGSF

В платежните документи задължително се изписва номерът на разрешителното, периодът за който се отнася плащането и че е такса по Закона за водите.

Подробна информация може да бъде намерена на интернет страницата на БДДР –www.bd-dunav.org, раздел „Административни услуги“ – „Такси и банкова сметка“.

В брой 2 на Държавен вестник от 6 януари е обнародвано Постановление №383 от 29 декември 2016 г. на Министерски съвет за приемане на Тарифа за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване. Новоприетата Тарифа отменя тази, обнародвана в бр. 50 на Държавен вестник от 01. 07. 2011 г. и влизаща в сила от 01. 01. 2012 г. За 2016 г. таксите ще се заплащат по досегашния ред, съгласно Тарифата, която е действаща от 2012 г. Влязлата в началото на тази година Тарифа ще започне да се прилага през 2018 г., когато ще се заплащат таксите за 2017 г.