До края на месец януари се подават декларации за изчисляване на дължимата такса за водовземане и ползване на воден обект

06.01.2014г.

До края на месец януари титулярите на разрешителни по Закона за водите трябва да представят информация с изчисления за дължимата такса за предходната 2013 година за водовземане или за ползване на воден обект в Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен (БДУВДР - Плевен).  

Тази информация се предоставя чрез декларация, която е в пет варианта, съобразно целта на водовземане и/или ползване на воден обект. В декларацията се попълват данни, съгласно показателите, определени в разрешителното и размерите на съответните такси, посочени в Тарифа за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване. Таксите за водовземане и за ползване на воден обект са годишни и се заплащат не по-късно от 31 март на следваща година за преходната.

БДУВДР – Плевен напомня, че съгласно чл. 194б, ал. 6 от Закона за водите, непредставянето или ненавременното представяне на декларацията е нарушение на правилата за деклариране и отчитане. Съгласно чл. 200, ал. 1, т. 4 от Закона за водите, глобата/имуществената санкция при нарушаване на правилата за деклариране, отчитане и контролиране при осъществяване на разрешеното водовземане или ползване на воден обект е от 150 лв. до 1 000 лв.

Образец на декларация може да бъде намерен тук.

Допълнителна информация може да бъде получена от експертите от Дирекция „Контрол” към БДУВДР – Плевен на следните телефони:

·        БДУВДР – Плевен – 064 885 132, 885 133 и 885 147;

·        Бюро Велико Търново – 062 601 745;

·        Бюро Враца – 092 666 141;

·        Бюро Русе – 082 826 371; 

·        Бюро София – 02 970 20 77.