До края на този месец се подават декларации за изчисляване на дължимата такса за водовземане и ползване на воден обект

28.01.2013г.

 

До края на този месец – 31 януари, титулярите на разрешителни по Закона за водите трябва  да представят в Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район – Плевен (БДУВДР - Плевен) информация с направени изчисления за дължимата такса за предходната 2012 година за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване. Тази информация се предоставя чрез декларация, образецът на която се утвърждава от Министъра на околната среда и водите.
В декларацията се попълват данни, съгласно показателите, определени в съответното разрешителното и размерите на съответните такси, посочени в Тарифа за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване.
Таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване са годишни и се заплащат не по-късно от 31 март на следваща година за преходната. Заплащането се извършва само по банков път. За улеснение на титулярите на разрешителни, БДУВДР – Плевен публикува в интернет страницата си образец на платежно. Този образец, декларациите и подробна информация може да бъде намерена в страницата на БДУВДР – Плевен – http://www.bd-dunav.org/content/administrativni-uslugi/taksi-i-bankova-smetka/.

БДУВДР – Плевен напомня на всички титуляри на разрешителни, че съгласно чл. 194б, ал. 6 от Закона за водите, непредставянето или ненавременното представяне на декларацията е нарушение на правилата за деклариране и отчитане. Съгласно чл. 200, ал. 1, т. 4 от Закона за водите, глобата/имуществената санкция при нарушаване на правилата за деклариране, отчитане и контролиране при осъществяване на разрешеното водовземане или ползване на воден обект е от 150 лв. до 1 000 лв.