До края на този месец се подават декларациите за изчисляване на дължимата такса за водовземане и ползване на воден обект

27.01.2014г.

31 януари е срокът, в който титулярите на разрешителни по Закона за водите трябва да представят информация с изчисления за дължимата такса за предходната 2013 година за водовземане или за ползване на воден обект в Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен (БДУВДР - Плевен).

Информацията се предоставя чрез декларация, която е в пет варианта, съобразно целта на водовземане и/или ползване на воден обект.

Годишните такси за водовземане и/или за ползване на воден обект се заплащат само по банков път, не по-късно от 31 март на следваща година за преходната.

Образец на декларация, както и указания за попълване на платежно, могат да бъдат намерени тук