Дунав продължава да повишава нивото си

10.03.2016г.

По данни на оперативните дежурни в крайдунавските областни и общински администрации, Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ и „Напоителни системи” ЕАД към 14:30 часа на 10 март 2016 г., се наблюдава повишение на водните нива на река Дунав и притоците ѝ на територията на Басейнова дирекция „Дунавски район“. Водните течения остават в речните легла. Отводнителните помпени станции, стопанисвани от крайдунавските клонове на „Напоителни системи” ЕАД, са в работен режим. Водното ниво в коригираните реки не застрашава стабилността на бермите и дигите, изградени по поречията им. 

Към момента няма сигнали за наводнения на инфраструктура, жилищни постройки в населените места и земеделски земи вследствие на критични водни нива.