ЕK публикува въпросник на 23 езика във връзка с проверката на състоянието на законодателството на ЕС в областта на водите

19.11.2018г.

Европейската Комисия публикува въпросник на 23 езика за обществена консултация във връзка с проверката на състоянието на законодателството на ЕС в областта на водите - Рамковата директива на ЕС за водите, свързаните с нея директиви (Директивата за подземните води и Директивата относно стандартите за качество на околната среда) и Директивата за наводненията.

Целта на консултацията е събиране на информация и мнения от заинтересованите страни относно политиката по водите и директивите на ЕС, обхванати от настоящата проверка за съответствие наречена „Fitness Check“. Оценката на горните директиви, съгласно насоките за по-добро регулиране, ще се извърши под формата на проверка за пригодност, чиято цел е да се оцени цялостно политика в ЕС и да се установи дали настоящата регулаторна рамка е целесъобразна.

Периодът на консултации продължава до 04.03.2019 г.

Въпросникът е достъпен за попълване на уеб страницата на Европейската комисия на следния адрес:
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/water-fitnesscheck-publicconsultation-2018

Проверката на състоянието на законодателството на ЕС в областта на водите е цялостна оценка на регулаторната рамка за даден сектор на политиката. Целта е да се направи оценка по отношение на ефективност, съгласуваност, ефикасност, уместност и добавена стойност на законодателството на ЕС в областта на водите, като се насърчава по-доброто /по-интелигентно законодателство, което го прави по-отзивчиво към настоящите и бъдещите предизвикателства.

Политиката по водите на ЕС беше вече обект на проверка на състоянието през 2012 г. , която включваше оценката на първите планове за управление на речните басейни по отношение съответствието ѝ с Рамковата директива за водите.

Съгласно Рамковата директива за водите до края на 2019 г. следва да се извърши преглед на нейното функциониране с оглед на постигане на целите ѝ. Европейската комисия ще извърши оценка и на двете директиви, които са пряко свързани с Рамковата директива за водите - Директивата за подземните води и Директивата относно стандартите за качество на околната среда, т. нар. „дъщерни директиви“ на Рамковата директива за водите.

Рамковата директива за водите е най-всеобхватният инструмент на политиката на ЕС в областта на водите. Нейната основна цел е да създаде рамка за защита и подобряване на сладководните ресурси и постигане на добро състояние на водите на ЕС. Директивата обхваща освен езерата, реките и подземните води  и преходните и крайбрежните води. Основните инструменти за прилагане на директивата са плановете за управление на речните басейни (ПУРБ) и програмите от мерки, изготвени за периоди от шест години. Първите ПУРБ в България са приети през 2010 г. Двете директиви, пряко свързани с Рамковата директива за водите - Директивата за подземните води и Директивата за стандартите за качество на околната среда, са включени в Рамковата директива за водите и са пряко свързани с определянето на екологичните цели и стандартите, определени в Рамковата директива за водите (добро химическо състояние, включително за подземни водни тела).

Въпреки че Директивата за наводненията не съдържа задължение за проверка, поради нейната връзка с Рамковата директива за водите е уместно същата да бъде разгледана едновременно с РДВ. 

Директивата за наводненията се превърна в катализатор за въвеждането на дългосрочен подход за управление на риска за справянето със значимите наводнения в целия ЕС. Основни инструменти за прилагане на Директивата за наводненията са Плановете за управление на риска от наводнения (ПУРН), които включват целите и мерките, необходими за постигането им. Директивата предоставя рамка за оценка и управление на риска от наводнения с цел намаляване на неблагоприятните последици от наводнения, по-специално за човешкото здраве, околната среда, културното наследство и икономическата дейност.

Повече информация относно проверката за съответствието („Fitness Check“) може да намерите на  уеб сайта на Европейската комисия:
http://ec.europa.eu/environment/water/fitness_check_of_the_eu_water_legislation/index_en.htm