Експерти на Басейнова дирекция – Плевен извършиха нови проверки на язовири в областите Видин, Монтана и Враца

14.08.2014г.

По данни на оперативните дежурни експерти на Басейнова дирекция за управление на водите, Дунавски район с център Плевен от днес, направена е нова проверка на речните басейни в областите Видин, Монтана и Враца. Тя показва, че водата се оттегля от град Мизия, като в града се извършва отводняване на засегнатите жилища. Проверката по данни на дежурни в областните, общинските администрации и дежурните на Областно управление “Пожарна безопасност и защита на населението” на областите Видин и Монтана, няма получени сигнали за критични водни нива и аварийни ситуации.

Поречието на река Скът

· яз. ”Гарвански геран”, който е обявен в предаварийно състояние, е под постоянно наблюдение. При направената проверка на място и визуален оглед на 13.08.2014 г. от експерти на БДУВДР - Плевен се установи, че язовирът е изграден над с. Малорад, общ. Борован на р. Бързина и към момента не прелива през преливника, изграден е сифон. Има местно свличане на въздушния откос  на земнонасипната язовирна стена в средния напречен профил. Към момента е завирен да около 50 % от общия завирен обем. Основният изпускател е отворен. Преливникът е изграден в десния скат на езерото, облицован с бетон и е извън тялото на язовирната стена. Наблюдава се дълбочинна ерозия на бързотока на преливника. Изграден е и дублиращ преливник в десния скат на езерото;

·  яз. „Езерска падина” e собственост на община Борован. При направената проверка на място и визуален оглед на 13.08.2014 г. от експерти на БДУВДР - Плевен се установи, че язовирът е изграден над с. Малорад, общ. Борован на приток на р. Бързина и към момента не прелива през преливника, не е обявен в предаварийно състояние и е под постоянно наблюдение. Няма авария на земнонасипната язовирната стена, няма местни свличания и пропадания по тялото на язовирната стена. Основният изпускател е отворен. Завирен е около 90 % от общия завирен обем. Преливникът е изграден в левия скат на езерото извън тялото на язовирната стена. Наблюдава се дълбочинна ерозия на бързотока на преливника. Извършват се дейности по отводняване на имоти;

· яз. “Циганския” е собственост на Община Борован и се намира в регулацията на с. Борован на изток до пътя Борован – Бяла Слатина. Дерето след язовирната стена минава през регулацията на селото и отвежда водите в езерото на яз. “Братковец” (“Кореа”), изграден на р. Бързица, десен приток на р. Бързина под с. Борован, общ. Борован. От там водите по р. Бързица и р. Бързина се вливат в езерото на яз. “Бързина”, изграден под с. Бързина, общ. Хайредин. Този язовир не е включен в регистрите на БДУВДР - Плевен, които се поддържат и актуализират от 2005 г. до момента. Същият язовир не фигурира в доклада на Директора на БДУВДР - Плевен, изготвен през 2007 г. на база извършени проверки на общинските язовири на основание Заповед № РД – 658/09.08.2007 г. на Министъра на околната среда и водите. До момента в БДУВДР - Плевен не е постъпвала информация от Община Борован и Областна администрация Враца за наличието на такъв язовир, който да е в редовна експлоатация. Същият по данни на Община Борован се води за напояване на земеделски земи и водопой на животни. При направената проверка на място и визуален оглед на 13.08.2014 г. от експерти на БДУВДР - Плевен се установи, че язовирната стена е земнонасипна. Височина на стената в средния напречен профил е около 6 м. Наблюдава се местно свличане на въздушния откос, пропадане и изнасяне на  короната на стената му в средния напречен профил. Ерозията е с дълбочина около 1/3 Н стена мерено от кота корона и не може да се установи дали тази ерозия се  получила вследствие падналите дъждове в периода 01.08 – 03.08.2014 г. или е от предишен период от време. Не се установи наличие на основен изпускател. Преливник, изграден в десния скат на езерото, земен профил - неясно изразен, силно затлачен. Чашата на язовира е затлачена около 80 % от общия му обем. Денивелацията между кота корона на язовирната стена и кота терен наноси в чашата на язовира, е около 1.0 м. Езерото на язовира е празно. До настоящия момент в БДУВДР - Плевен няма постъпила информация за създадена аварийна ситуация, вследствие на авариралата язовирна стена.

·   яз. “Стубеля” е собственост на Община Борован. При направената проверка на място и визуален оглед на 13.08.2014 г. от експерти на БДУВДР - Плевен се установи, че язовирът се намира в землището на с. Борован северозападно от селото. Дерето след земнонасипната язовирната стена не преминава през с. Борован и отвежда водите в езерото на изравнител “Церов дол” (“Ботева алея”) от там в езерото на яз. “Братковец” (“Кореа”), изграден на р. Бързица, десен приток на р. Бързина под с. Борован, общ. Борован. От там водите по р. Бързица и р. Бързина се вливат в езерото на яз. “Бързина”, изграден под с. Бързина, общ. Хайредин. Общият завирен обем по получена информация от община Борован е около 60 000 м3 и залята площ около 15 дка. Височина на стената е около 5 м в средния профил. Наблюдава се местно свличане на въздушния откос и пропадане и изнасяне на  короната на стената му в средния напречен профил. Ерозията е с дълбочина около 1/3 Н стена, мерено от кота корона и не може да се установи дали тя се  получила вследствие падналите дъждове в периода 01.08 – 03.08.2014 г. или е от предишен период от време. Към момента язовирът е завирен на около 50 % от общия завирен обем. Не се установи наличие на основен изпускател. Преливник, изграден в десния скат на езерото, земен профил неясно изразен, силно затлачен. До настоящия момент в БДУВДР-Плевен няма постъпила информация за създадена аварийна ситуация, вследствие на авариралата язовирна стена.

· изравнител “Церов дол” (“Ботева алея”) е собственост на Община Борован при направената проверка на място и визуален оглед на 13.08.2014 г. от експерти на БДУВДР-Плевен се установи, че изравнителят се намира в землището на с. Борован северозападно от селото, изграден на дерето под язовир “Стубеля” по течението на водата и е част от ляв ръкав на езерото на яз. “Братковец” (“Кореа”). Дерето след язовирната стена не преминава през с. Борован и отвежда водите в езерото на яз. “Братковец” (“Кореа”), изграден на р. Бързица, десен приток на р. Бързина под с. Борован, общ. Борован. От там водите по р. Бързица и р. Бързина се вливат в езерото на яз. “Бързина”, изграден под с. Бързина, общ. Хайредин. Височина на стената около 3 м в средния профил. Наблюдава се местно свличане на въздушния откос и пропадане и изнасяне на  короната на стената му в средния напречен профил. Ерозията е с дълбочина около 1/2 Н стена, мерено от кота корона и не може да се установи дали тази ерозия се  получила вследствие падналите дъждове в периода 01.08 – 03.08.2014 г. или е от предишен период от време. Към момента язовирът е завирен на около 30 % от общия завирен обем. Не е установено наличие на основен изпускател. Установено е наличие на преливник, изграден в десния скат на езерото и земен профил неясно изразен, силно затлачен. До настоящия момент в БДУВДР-Плевен няма постъпила информация за създадена аварийна ситуация, вследствие на авариралата язовирна стена.

· яз. “Братковец” е собственост на Община Борован. При направената проверка на място и визуален оглед на 13.08.2014 г. от експерти на БДУВДР-Плевен, се установи, че язовирът се намира в землището на с. Борован северно от селото, изграден на р. Бързица.   Дерето след язовирната стена не преминава през с. Борован, а преминава през с. Добролево и с. Сираково, общ. Борован и отвежда водите по р. Бързица и р. Бързина езерото на яз. “Бързина”, изграден под с. Бързина, общ. Хайредин. Няма авария на земнонасипната язовирната стена, няма местни свличания и пропадания по тялото на язовирната стена. Основният изпускател е отворен. Заверен е около 90 % от общия завирен обем. Има наличие на преливник, изграден в десния скат на езерото не прелива към момента.

·  яз. ”Рогозен 1” прелива през преливника с около 100 л/сек. Язовирът не е обявен в предаварийно състояние.

·  яз. „Бързина”, който е обявен в предаварийно състояние е под постоянно наблюдение и прелива през преливника с около 200 л/сек;

· Няма получена информация в БДУВДР-Плевен до момента за разливи в долното течение на р. Бързина, които да са причинили рязкото повишаване на водното ниво на р. Скът.

·  яз. ”Марин (Умен) дол” не прелива през преливника;

·  Наблюдава се понижение на водното ниво на р. Скът. при с. Невянин, общ. Борован. Извършват се дейности по отводяване;

·  яз. ”Мраморчица” не прелива през преливника;

·  яз. ”Сухия скът” з-ще с. Мраморен, не прелива през преливника;

· яз. „Лесконож” з-ще с. Голямо Пещене, не прелива през преливника. Отворени са основните изпускатели. Под постоянно наблюдение са;

·  яз. “Енева” не прелива през преливника, отворен е основен изпускател;

·  яз “Под кръста” не прелива през преливника и е с отворен основен изпускател. Водното ниво на реката преминаваща през селото се понижава. Към 12:00 часа на 14.08.2014 г. речното течение протича в речното легло.

· яз. “Желязковец” не прелива през преливника, поставени са чували с пясък на короната на язовирната стена, има ерозия на въздушния откос и е под постоянно наблюдение.

· яз. “Кираджията” не прелива през преливника;

· яз. “Уменкьовец” не прелива през преливника. Водата след двата язовира постъпва в р. Скът над гр. Бяла Слатина. Наблюдава се понижение на водното ниво;

· наблюдава се понижение на водното ниво реката при с. Горно Пещене, община Враца в реката, като към 12:00 часа на 14.08.2014 г. речното течение протича в речното легло;

·  наблюдава се понижение на водното ниво на р. Скът при гр. Бяла Слатина, общ. Бяла Слатина;

 

Поречия Искър, Огоста и западно от Огоста

По данни от днес, наблюдава се понижение на водното ниво в р. Огоста.

·  При с. Хърлец, общ. Козлодуй е установена скъсана дясна предпазна дига от корекцията на р. Огоста от км 4+200 до км 4+250 и прекъсната лява предпазна дига от корекцията на река Скът от км 3+670 до км 3+700 – заляти земеделски площи; наблюдава се понижаване на водното ниво;

·  При с. Бели Извор, община Враца, река Лева е в коритото си и обстановката се нормализира;

·  яз. ”Чернила” не прелива през преливника, под постоянно наблюдение е;

·  При гр. Мездра, общ. Мездра реката протича в коритото си;

·  При с. Лиляче, общ. Враца се извършват дейности по отводняване и реката протича в коритото си;

·  яз. “Девене” е собственост на Община Враца и при направената проверка на място и визуален оглед на 13.08.2014 г. от експерти на БДУВДР - Плевен се установи, че язовирът се намира в землището на с. Девене и изграден е под селото на дере ляв приток на р. Рибине, която от своя страна е десен приток на р. Огоста и не е във водосбора на р. Скът. Дерето след земнонасипната язовирната стена не преминава през с. Девене и отвежда водите по р. Рибене в езерото на яз. “Три кладенци”, и от там в р. Огоста. Няма авария на земнонасипната язовирната стена, няма местни свличания и пропадания по тялото на язовирната стена. Основният изпускател е отворен. Изграден е сифон през язовирната стена, който също е отворен. Водното ниво в язовира към момента е на около 1.50 м под кота преливен ръб. На около 30 м от тялото на язовирната стена извън него в десния скат на езерото е изграден преливник с бетонова облицовка. Преливникът и бързотока са силно ерозирали (дълбочинна ерозия).

· яз. “Три кладенци”е собственост на Община Враца. При направената проверка на място и визуален оглед на 13.08.2014 г. от експерти на БДУВДР - Плевен се установи, че язовирът се намира в землището на с. Девене, и с. Три кладенци, общ. Враца. Изграден е над село “Три кладенци” на р. Рибине, която от своя страна е десен приток на р. Огоста и не е във водосбора на р. Скът. Реката след земнонасипната язовирна стена преминава през с. Три кладенци и с. Лесура и отвежда водите по р. Рибене в р. Огоста. Няма авария на земнонасипната язовирната стена, няма местни свличания и пропадания по тялото на язовирната стена. Основният изпускател е отворен. Водното ниво в язовира към момента е на около 0,50 м под кота преливен ръб. В десния скат на езерото е изграден преливник. Преливникът и бързотока са силно ерозирали (дълбочинна ерозия).

·  яз. „Лесура”,който не е обявен в предаварийно състояние, не прелива през преливника. За язовира има изготвена преписка, но не е осъществена ликвидацията му. Наблюдава се засилена филтрация през тялото на язовирната стена. Наблюдава се понижение на водното ниво на реката;

· яз. „Градешница”,който е обявен в предаварийно състояние, е под постоянно наблюдение. Той не прелива през преливника, а водните количества след язовирната стена се провеждат безпрепятствено;

·  Река Рибине при Обл. Монтана, протича в коритото си, в Бели брод ситуацията се нормализира;

·  В Област София поради локални наводнения на имоти и техническа инфраструктура от речните течения на реки по поречие р.Искър в общините Етрополе и Своге е обявено бедствено положение. Към момента няма постъпила информация в БДУВДР - Плевен за отмяна на бедственото положение.

· Река Черниш при с. Трудовец, общ. Ботевград е в коритото си.